Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

 

HOVEDAFDELINGS GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 23. FEBRUAR 2017

 

 

Hovedformand Annette Pedersen bød velkommen til den 138. generalforsamling.

Ca. 50 medlemmer var mødt op.

 

1. Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslog Jørgen G. Knudsen. Der var ingen andre forslag.

Jørgen G. Knudsen takkede for valget, og konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen til generalforsamlingen har været annonceret på OGF’s hjemmeside.

Jørgen G. Knudsen har læst og godkendt dagsordenen.

 

2. Valg af 3 stemmetællere.

 

I henhold til vedtægterne skal der udpeges 3 stemmetællere i tilfælde af skriftlig afstemning.

Ellen Hansen, Kurt Høybye og Henny Møller blev valgt.

 

3. Hovedbestyrelsens beretning v. formand Annette Pedersen og Jørgen Bendix Petersen.

 

Annette fortalte, at hun og Jørgen ville fremlægge årsberetningen i fællesskab, da de og bestyrelsen havde et ønske om, at de gerne ville bytte poster ved det foranstående valg.

Der var ingen indvendinger fra generalforsamlingen.

 

Formandens beretning til Generalforsamling d. 23. februar 2017

 

Velkommen til Hovedafdelingens Generalforsamling -

Vi har valgt Jørgen Knudsen som dirigent -

Vi skifter tilbage igen - Jørgen Bendix (bliver formand igen igen) og klubbens kendte ansigt – Jeg selv (bliver næstformand) men en del af bestyrelsen og varetager stadigvæk interne opgaver.

Skiftet skal ses i lysets af at Bendix stopper med at arbejde ude i den virkelige verden. Derved får han forhåbentligt frigivet en masse timer, hvor nogle af dem kan bruges konstruktivt i vores forening.  

 

I 2016 havde Eventyrløbet ca. 3000 færre deltagere end i 2015. Vi håber og forventer at deltagerantallet er tilbage på niveau her i jubilæumsåret, hvor vi sætter alle sejl ind for at tiltrække rigtig mange deltagere. Vi udgiver bl.a. en jubilæumsbog skrevet af Claus Falkenby & Henrik Lund Jensen med Eventyrløbets historie igennem de 40 år som kan erhverves for 40 kr.

 

DHL stafetten satte ny deltagerrekord med et deltagerantal på knap 18.000.

 

Samarbejdet mellem Atletik afdelingen og løbskontoret fungerer upåklageligt - Det er den helt rigtige måde at sparre med hinanden og drive et løbskontor på.

 

ZOO løbet var som altid en festlig oplevelse og gav et lille overskud på knap 6.000 kr.

 

Odinsbroløb i 2016 forløb rigtig godt, men vi måtte efterfølgende erkende at Tinderbox, som lå i samme weekend, trak rigtig mange af vores deltagere. (og hjælpere) Styregruppen drøfter i disse uger om en gentagelse af løbet skal ske i 2018.

 

I forbindelse med ovenstående succeser/løb har OGF selvfølgelig brug for rigtig mange frivillige hjælpere. Og ja – jeg kan kun opfordre alle i klubben til at bringe budskabet videre. Både til de medlemmer lige ved siden af dig - men så sandelig også til dit netværk udenfor OGF.

Tilsammen kan vi gøre en forskel.

 

Vi arbejder stenhårdt på til alle møder at rykke afdelingerne tættere sammen. Hvilket vil sige, påvirke medlemmerne til at tage del i klubben, tage ansvar og dermed være med til at forme fællesskabet. Vores overbevisning er positiv omtale smitter og bliver bæredygtig.     

 

Igen i år har alle vores afdelinger flotte regnskaber, fordi de sidder med kompetente og ansvarlige bestyrelser, som formår at holde omkostningerne nede.

Byggeri omsider færdigt med et rigtig flot resultat i form af et fantastisk imponerende løbskontor, som vist ikke findes flottere i Danmark.

 

Bevar den gode tone – og den positive ånd.

HUSK der skal store indtægter til at drive en forening – men alting skal og kan ikke gøres op i penge. Hvis den gode stemning forsvinder, er vi intet uanset hvor mange penge motionsløbene genererer.

Sidst, men bestemt ikke mindst, en kæmpe stor tak til min bestyrelse for godt samarbejde i 2016 – med forsættelse i 2017. Tak til de lønnede medarbejdere for det store læs, som I trækker sammen med mange nye ideer og tiltag.

 

 

Spørgsmål til formandens beretning:

 

Claus Falkenby informerede om, at den bog, der udkommer i forbindelse med Eventyrløbets 40 års jubilæum, kommer til at koste kr. 49,00 og er på 160 sider.

 

Der var ikke nogen spørgsmål.

 

Den aflagte beretning blev herefter godkendt.

 

4. Kassereren fremlægger Hovedafdelingens regnskab samt budget for det kommende år, og regnskabet fra Klubhuset.

 

Kasserer Morten Schreiner gennemgik årsregnskabet for Hovedafdelingen i 2016. (Regnskaberne blev fremvist på power point).

 

Kassereren gennemgik derefter Pengestrømsanalyse for 2016.

 

Han afsluttede med budgettet for 2017, som blev gennemgået.

 

Spørgsmål til regnskabet:

 

Kurt Høybye udtrykte sin ærgrelse over, at der bruges kr. 200.000 på rengøring, og at der trods dette er så beskidt i baderummene. Han mente ikke, at OGF kan være dette bekendt overfor medlemmerne og lejere af klubhuset.
Klaus svarede, at der er nye tiltag på vej i næste uge.

 

Claus Falkenby takkede for Mortens store arbejde som kasserer i foreningen. Derudover spurgte han til bestyrelsens holdning til de tabsgivende løb i fremtiden.

Klaus svarede, at dette vil blive taget med i overvejelserne for fremtiden.

 

Hanne Larsen påpegede hældningen på afløbet i damernes baderum.
Jørgen bad bestyrelsen kigge på dette.

 

Hans-Henrik bad efterfølgende medlemmerne om, at bruge bestyrelsen i gennem hele året. Kommunikere og komme med ris, ros, fejl og mangler, så bestyrelsen løbende kan hjælpe medlemmerne.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Klubhusets regnskab:

 

Blev gennemgået.

 

Pengestrømsanalyse for 2016 blev gennemgået.

 

Og herefter budget for 2017.

 

Claus Falkenby spurgte til regler for udlejning af klubhuset.

Klaus svarede, at huset kun kan lejes af medlemmerne.

 

NB! Samtlige regnskaber er fremlagt i kopier på Generalforsamlingen.

 

Juletræsfonden

 

Kassereren fremviste og gennemgik regnskabet for Knud Erik Meier.

 

Regnskabet var blevet godkendt af revisionen.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

 

 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

 

Der var indkommet forslag fra Hanne Larsen, medlem af tv-afdelingen.

Forslaget kan ses på bilag 1.

 

Dirigenten bad Hanne om, at uddybe sit forslag.

Der blev debatteret frem og tilbage om forslaget, og hvordan det kunne opstilles.

Efter en længere debat blev der stemt om forslaget. Det blev ikke vedtaget.

 

Endvidere blev det foreslået, at bestyrelsen skal arbejde videre med et årsskrift for også at sikre historikken i OGF.

 

6. Valg til bestyrelse og udvalg i ulige år.

 

Formand:

Annette Pedersen ønskede at trække sig og hovedbestyrelsen indstillede Jørgen Bendix Petersen. Der var ikke andre forslag.

Jørgen Bendix Petersen blev herefter valgt.

 

Bestyrelsesmedlem:

Anette Rasmussen ønskede at gå af. Hovedbestyrelsen indstillede Karen Høybye. Der var ikke andre forslag. Karen Høybye blev valgt.

 

Da Jørgen Bendix Petersen blev valgt som formand, blev der en fri bestyrelsespost.

Hovedbestyrelsen indstillede Annette Pedersen. Der var ikke andre forslag. Annette Pedersen blev herefter valgt.

 

 

Bestyrelsessuppleant:

Da Karen Høybye blev valgt som bestyrelsesmedlem, blev der en fri suppleantpost

 

Hovedafdelingen indstillede Christina Nellemann. Der var ikke andre forslag.

Christina Nellemann blev valgt.

 

Formand for Klubhuset:

Hovedafdelingen indstillede Poul Tesch, Der var ikke andre forslag. Poul Tesch blev valgt.

 

2 revisorer:

Jane Lund blev genvalgt.

Flemming Givskud ønskede ikke genvalg. Hovedafdelingen indstillede Tina Byrgesen. Der var ikke andre forslag. Tina Byrgesen blev valgt.

 

Revisorsuppleant:
Anders Krogh blev genvalgt.

 

 

 

 

7. Eventuelt.

 

Birthe Hviid informerede om, at det er blevet besluttet at opstille en bogreol i klubhuset. Formålet er: kom og tag en bog og stil en anden i stedet.
Bogreolen indvies 8/3-17 til fællesspisning.

 

Jacob Baunsgaard, sportschef i gymnastikafdelingen, spurgte den nye formand til foreningens fremtidige retning. Jørgen Bendix svarede, at det kunne han ikke svare på lige nu, men vil arbejde med det i den nye bestyrelse.

 

Kåring af årets OGF’er følgende er oplægget fra Claus Falkenby:

 

Årets OGF´er 2016

 

”Årets OGF´er” er ikke stor rent fysisk. Faktisk er hun ret lille, men hun er kæmpestor som idrætskvinde. Nogle vil kalde den snart 73-årige modtager for et forvokset damp- eller ADHD-barn, for hun er altid i aktion på en ene eller anden måde. Og så er hun en rigtig god klubkammerat, og det er ikke mindst det, der gør, at vi i år har valgt hende til hæderen.

Hun var også inde i billedet sidste år, men dengang blev hun lige nøjagtigt slået på målstregen af den jævnaldrende Anders Krogh.

Men i år kunne komiteen ikke komme uden om hende. Hendes navn er Lone Krum.

Hun har haft en lang og aktiv karriere med løb og cykling som de primære idrætsgrene. Og tidligere trænede hun også svømning, som var nødvendigt for at dyrke triatlon. Hun kastede sig over den barske og krævende ironman med 3,8 km svømning, 180 km cykling og 42,195 km maratonløb i et stræk, og det gjorde hun hele ni gange i konkurrencer. Den sidste gang i 2001 endte det med et verdensmesterskab for 55-59-årige veteraner i Fredericia.

Så skulle man tro, at kroppen var totalt nedslidt, men ikke når man hedder Lone Krum. Hun fortsatte med at løbe og cykle, og det har hun gjort lige siden. Og trods den forholdsvis høje alder er hun også instruktør i gymnastik og spinning i klubben ugens fire første hverdage. Og de øvrige dage enten løber eller cykler hun med klubkammeraterne. Alle dage starter i øvrigt tidligt med en lille morgenløbetur på 3,5 km, inden dagens øvrige fysiske gøremål. Og her i vintermånederne hjælper hun til som en af OGF´s repræsentanter ved mandagens ”Løb med Avisen”-træningsture.

Ja, man bliver helt svimmel ved at tænke på den voldsomme aktivitet, den lille tidligere hjemmehjælper udviser. Og så hjælper hun til som natteravn for de unge i Odenses natteliv cirka en gang om måneden, og hun går heller ikke af vejen for at give en hånd med ved nogle af OGF´s egne arrangementer. Det gælder for eksempel til Eventyrløbet, hvor hun sørger for drikkelse og æbler til de trætte og tørstige løbere, efter at hun selv har deltaget i arrangørløbet dagen før Kr. himmelfartsdag. Selv med en brækket hånd og armen i gips efter et cykeluheld på Mallorca for få år siden, insisterede hun på, at hjælpe til med Eventyrløbet.

For det var egentlig det, der satte hele hendes løbekarriere i gang og førte til medlemskab af Odense Gymnastikforening. Og siden starten i 1978 har hun deltaget i samtlige 39 Eventyrløb og nu snart nummer 40 som jubilar.

Men det er ikke mindst Lone Krums altid høje humør, hjælpsomhed og sociale forståelse for medlemmerne, der gør, at vi i år ikke kunne komme uden om hende til ”Årets OGF´er”.

Jeg oplever det selv hver mandag og onsdag her i klubhuset, hvor jeg har Lone Krum som instruktør til spinning og af og til gymastik. Nok kan det lille menneske kommandere og råbe som en ægte sergent under træningen, men det er altid venligt ment, og hun sætter altid deltagerne i godt humør med sin smittende latter.

Jeg kalder hende ”slavepiskeren”, og så griner hun, men hun gør det altid af et godt hjerte. Hun drager omsorg for hvert enkelt medlem, og skulle nogle være væk fra træningen i flere dage i træk uden at give besked, undersøger hun hvorfor.

Jeg har interviewet hende gange, og hver gang understreger hun ”OGF er min klub”.

Lone, kom her op og få overrakt pokalen. Du har virkelig fortjent den, hæderen og gavekortet, der følger med.

 

 

 

Herefter takkede formand Annette Pedersen for god ro og orden, hvorefter den 138. generalforsamling var slut.