Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

HOVEDAFDELINGS GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 25. FEBRUAR 2016

 

 

Hovedformand Annette Pedersen bød velkommen til den 137. generalforsamling.

Ca. 40 medlemmer var mødt op.

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Erling Juul Hansen. Der var ingen andre forslag.

Erling Juul Hansen takkede for valget, og konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen til generalforsamlingen har været annonceret på OGF’s hjemmeside.

Erling Juul Hansen har læst og godkendt dagsordenen.

 

2. Valg af 3 stemmetællere.

I henhold til vedtægterne skal der udpeges 3 stemmetællere i tilfælde af skriftlig afstemning.

Knud Erik Meier, Lone Ellegaard Østfeldt og Mogens Nielsen blev valgt.

 

3. Hovedbestyrelsens beretning v. formand Annette Pedersen.

 

Formanden fremlagde beretningen for 2015.

 

Velkommen –

Skiftet mellem formand og næstformand ved sidste års generalforsamling har været ukompliceret. Jørgen Bendix (næstformand) er klubbens ansigt udadtil – til de eksterne opgaver såsom møder i organisationer, foreninger og diverse receptioner. Jeg selv varetager interne opgaver: bestyrelsesarbejde, økonomimøder, samtaler med de lønnede medarbejdere osv.

 

Formanden kunne berette at 2015 have været et rigtig godt år for både Eventyrløbet og DHL stafetten, som med et deltagerantal der var status quo med 2014, opnåede flotte resultater, mens vores tidligere kvindeløb, nu Odense ZOO Familieløb endte i et lille minus.

 

Atletik afdelingen valgte i 2014, men med virkning fra 2015, at stoppe samarbejdet med deres hidtidige løbsleder og i stedet samarbejde med vores løbskontor i OGF. Der er derfor foreløbig lavet en 3-årig aftale mellem atletik- & hovedafdelingen som begge parter er rigtig godt tilfreds med og en som vi selvfølgelig håber, også vil kunne forsætte efter de 3 år.

 

2016 vil være året hvor vi gentager ”Odins Bro-løbet” – i samarbejde med HCA Marathon. Ifølge Klaus forløber dette super godt.

 

I forbindelse med ovenstående succeser har OGF selvfølgelig brug for rigtig mange frivillige hjælpere. Og ja – rigtig mange vil gerne hjælpe – og det har ikke tidligere været et problem i OGF at skaffe disse hjælpere. Men vi fornemmer nu, at det bliver mere op ad bakke at skaffe så mange hjælpere – måske fordi den ældre generation så småt falder fra, og den yngre generation er sværere at tiltrække.

Måske er det ikke helt forkert, når medierne beretter om at Forenings Danmark Bløder!

Vi vil prøve at slå et STORT slag for at lave flere sociale arrangementer – og på den måde komme tættere på hinanden – og få folk integreret i OGF. Specielt de nye medlemmer, som ikke kender klubben så godt som gamle medlemmer.   

 

År 2015 var året hvor vi hverken udkom i blad- eller elektronisk form, og derfor kan hovedafdelingen kun opfordre afdelingerne til at udsende nogle nyhedsmails om aktiviteter og lignende til deres medlemmer. Dette fungerer allerede upåklageligt i nogle afdelinger.

Vores afdelinger er ALLE sunde med kompetente og ansvarlige bestyrelser, som formår at holde omkostningerne nede. Det har resulteret i flotte regnskaber hele vejen rundt.

Juletræssalget var status quo fra 2014, og styregruppen var super gode til at købe ind - idet ”næsten” alle indkøbte træer blev solgt.

 

Vi har indhentet tilbud på færdiggørelse af vores sidste tilbygning til løbskontoret, og der er valgt en bygmester til at løse opgaven. Vi forventer at tage det nye løbskontor i brug primo april måned.

 

Tinglysning af vores samlede lån er omsider gået igennem. Vi har en samlet gæld på cirka 2,7 millioner kroner, og indeholdt i det beløb er der 600.000 kroner til færdiggørelse af den sidste tilbygning.

 

HUSK vi er alle sammen frivillige – og sammen er vi stærkere!

Bevar den gode tone – og den positive ånd.

Det skal være lysten, der driver værket, OG den gode stemning SKAL være til stede – Hvis den gode stemning forsvinder, er vi intet uanset hvor mange penge motionsløbene genererer.

 

Sidst men bestemt ikke mindst en kæmpe stor tak til min bestyrelse for godt samarbejde i 2015 – med forsættelse i 2016. Tak til de lønnede medarbejdere for det store læs, som I trækker sammen med mange nye ideer og tiltag – FEDT at være en del af.

 

Spørgsmål fra generalforsamlingen:

 

Ingen spørgsmål til formanden.

 

Den aflagte beretning blev herefter godkendt.

 

Beretning fra Klubhuset.

 

Erik Larsen fortalte lidt om historien for klubhusets køkken og udformning. Driften går som vanligt.
Erik fortalte også, at der er overvejelser om små prisstigninger. Men har dog ikke talt med bestyrelsen om dette endnu.

 

Til orientering, dækker Erik Larsens beretning kun den del af klubhuset, der vedrører kantineområdet.

 

Den aflagte beretning blev herefter godkendt.

 

 

Beretning fra Bladudvalget.

 

Da der ikke har været nogen aktivitet i klubbladet i det sidste år, er der heller ikke nogen beretning herfra.

 

4. Kassereren fremlægger Hovedafdelingens regnskab samt budget for det kommende år, og regnskabet fra Klubhuset.

 

Kasserer Morten Schreiner gennemgik først årsregnskabet for Hovedafdelingen i 2015.  

(Regnskaberne blev fremvist på power point).

 

Kassereren gennemgik Pengestrømsanalyse for 2015.

 

Budgettet for 2016 blev gennemgået.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Derudover gennemgik Morten den nye fordelingsnøgle, som hovedbestyrelsen har vedtaget at bruge i forbindelse med Kommunens lokaletilskud, medlemskontingent og udgifter til lokaleomkostninger i klubhuset.

 

Morten fortalte også, at Tinglysningen endelig er godkendt 23. oktober 2015. Hvilket bestyrelsen har arbejdet med at få godkendt siden 2012.

 

Til sidst gennemgik Morten OGF’s tilgang/afgang af medlemmer i perioden 2006 – 2015. Og en samlet oversigt over alle afdelinger.

 

Claus Falkenby roste Morten Schreiners fremlæggelse af regnskabet.

 

Klubhusets regnskab:

Blev gennemgået.

 

Her blev også vist budget for 2016.

 

Pengestrømsanalyse for 2015 blev gennemgået.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

NB! Samtlige regnskaber er fremlagt i kopier på Generalforsamlingen.

 

 

Juletræsfonden

Knud Erik Meier gennemgik regnskabet.

 

Regnskabet er godkendt af revisionen.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

 

Der var indkommet forslag fra hovedbestyrelsen om ændring i vedtægerne i Odense gymnastikforening hovedafdelingen:

 

Ændringer til Vedtægternes § 1 “Odense Gymnastikforenings Bladudvalg”  UDGÅR

§ 6 Valg til bestyrelse og udvalg. “ formand for Bladudvalget”. UDGÅR

§ 9  Stk. 1. Hovedafdelingens bestyrelse består af – “formand for Bladudvalget” UDGÅR

       Stk. 2. Generalforsamlingen vælger – “ formand for Bladudvalget” UDGÅR

 

Forslaget blev vedtaget. Kun en enkelt stemte imod.

 

Der var yderligere indkommet forslag fra et medlem af tv-afdelingen, Hanne Larsen:

 

Der forelå forslag til vedtægtsændringer med tilslutning, underskrevet af 20 medlemmer.

 

Forslaget var omfattende og omhandlede tilsendelse af udskrifter af hjemmesiden min 4. gange årligt, til de medlemmer der ønsker det.

Endvidere indeholdt forslaget forskrifter for indhold, og i sin konsekvens pålæg om udgifter.

 

Dirigenten afviste forslaget til afstemning.

 

Inden afstemning af ovenstående forslag, blev der på generalforsamlingen debatteret omkring nedlæggelse af klubbladet og holdninger til dette.

 

6. Valg til bestyrelse og udvalg i lige år.

 

Kasser:

Morten Schreiner blev genvalgt. Der var ikke andre forslag.

 

Bestyrelsesmedlem:

Jørgen Bendix Petersen blev genvalgt. Der var ikke andre forslag.

 

Bestyrelsessuppleant:

Lone Ellegaard Østfeldt afgik og ønskede ikke at genopstille
Hovedafdelingen indstillede Karen Høybye. Der var ikke andre forslag.

Karen Høybye blev valgt.

 

Kasser for Klubhuset:

Morten Schreiner blev genvalgt. Der var ikke andre forslag.

 

Formand for Bladudvalget:

Da klubbladet er nedlagt, blev der heller ikke valgt en ny formand for bladudvalget.

 

2 revisorer:

Jane Lund blev genvalgt.

Flemming Givskud blev genvalgt

 

Revisorsuppleant:

Anders Krogh blev genvalgt.

 

7. Eventuelt.

 

Tværidrætslig afdeling uddelte i år 2 blå nåle.

Valget faldt på Henny Hansen og Henny Møller.

Birthe Hviid, kasserer i Tværidrætslig afdeling overrakte nålene.

 

Kåring af årets OGF’er. Der uddeles en vandrepokal og et gavekort.

Anders Krogh kunne desværre ikke være til stede på generalforsamlingen.

 

Claus Falkenby begrundede valget:

 

Årets OGF´er 2015

Han er foreningens ”grand old man”. Selv om han har passeret de 70 år, er han stadig yderst aktiv og engageret i foreningen. Han løber flere gange om ugen, og det er bestemt ikke i den langsomste gruppe. Han indtager kilometer efter kilometer, og bliver der foreslået en lille ekstra sløjfe, er han altid parat. Og han løber stadig maraton.

Men han er også altid villig til at give en hjælpende hånd. Ved både Eventyrløbet og det tidligere kvindeløbet (nu Odense Zoo Familieløbet), er han en uvurderlig hjælp blandt andet i forbindelse med opsætning og nedtagning af hegn samt med nedtagning af start- og målområdet.

Han sætter sig grundigt ind i de ting, han beskæftiger sig med, og hans ingeniørfaglige baggrund kommer nu også foreningen til gavn gennem hans deltagelse i byggeudvalget i forbindelse med færdiggørelsen af sidste etape af klubhusbyggeriet.

Foreningens juletræssalg er endnu et sted, hvor han viser stort engagement både med planlægning og besøg hos grossister, med rengøring af skurvogn inden opstart, med fremstilling af juletræsfødder samt i arbejdet med salg fra pladsen.

Han er ihærdig og utrolig aktiv. Nogle vil nærmest kalde ham et forvokset damp- eller ADHD-barn. Mens vi andre hjælpere ved juletræssalget godt kan lide at sidde inde i skurvognen og få en kop kaffe og hyggesnak, når der ikke er kunder i butikken, ligger det slet ikke til Årets OGF´er.

Han er trods sine 72 år altid i fuld vigør på Ansgars Anlæg, hvor han skaber system over træerne og sørger for at skære dem til, så de altid ligger i snorlige rækker.

Så har de fleste vist gættet, at der er tale om Anders Krogh.

 

Annette Pedersen takkede Birgit Nancke og Claus Falkenby for arbejdet i bladudvalget og Lone Ellegaard Østfeldt i hovedbestyrelsen.

 

Herefter takkede formand Annette Pedersen for god ro og orden, hvorefter den 137. generalforsamling var slut.

 

 

 

Dato: 25.02. 2016