Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

HOVEDAFDELINGS GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2015

 

 

Hovedformand Jørgen Bendix Petersen bød velkommen til den 136. generalforsamling.

Ca. 60 medlemmer var mødt op.

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jørgen G. Knudsen. Der var ingen andre forslag.

Jørgen G. Knudsen takkede for valget, og konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen til generalforsamlingen har været annonceret på OGF’s hjemmeside.

Jørgen G. Knudsen har læst og godkendt dagsordenen.

 

2. Valg af 3 stemmetællere.

I henhold til vedtægterne skal der udpeges 3 stemmetællere i tilfælde af skriftlig afstemning.

Annemette Lønbo, Hans Henrik Grabe og Jan Krogh blev valgt.

 

3. Hovedbestyrelsens beretning v. formand Jørgen Bendix Petersen.

 

Formanden fremlagde beretningen for 2014

Formandens beretning 2014

Året er gået – nogle ting er lykkedes, andre pågår.

I den positive ende havde vi et meget vellykket Eventyrløb med stigende deltagerantal i forhold til 2013 – dejligt! Positive og spændende er også Klaus og Niels’ nye initiativer med PR-Challengeløbet og udvikling af Zoo-løbet. Det bliver spændende at følge. Som en videreudvikling af samarbejdet med HCA Marathon om Odinsbroløbet arbejdes der på et fælles løb i City – et fint initiativ, som kan blive positivt i et længere perspektiv.

På det sportslige plan har både Gymnastik- og Atletikafdelingen leveret fine resultater:

  • Gymnastikafdelingen fik      Anders Emil Wesch nomineret til Årets Sportsnavn efter fine præstationer      ved VM i trampolin og tumbling.
  • Atletikkens      herreeliteturneringshold fik bronzemedaljer til DM, og individuelt har      ikke mindst Simone Glad præsteret fremragende.

Til det mere interne og organisatoriske:

  • Vores meget dygtige og      kompetente kasserer arbejder stadig med at få tinglysningen vedrørende      klubhuset på plads. Det virker som lidt af et Kafkask mareridt med      bestandige nye krav om underskrifter på referater osv. osv. Forhåbentlig      er det ved at være på plads.
  • Der er nedsat et udvalg til      at vurdere fordelingen af udgifterne til klubhuset. Desværre er der nogle      af udvalgsmedlemmerne, der ikke har prioriteret møderne. Det vil jeg      henstille, at der bliver rettet op på. Jeg ved godt, at det er svært at få      tid, men det er ikke i orden at sige ”ja” til en opgave, og så ikke løse      den.
  • Information er en vigtig      ting, og der bliver løbende arbejdet med udvikling af hjemmesiden, og      facebooksiden bliver brugt flittigt.
  • Vi må konstatere, at      interessen for bladet er faldet til et punkt, hvor Bladudvalget ikke      længere har en funktion, og derfor ophører.

Nogle mere idrætspolitiske betragtninger:

  • Der er utroligt mange, der      forsøger at tjene penge til mangeartede formål ved at arrangere løb. Der      er fri næring i landet, så man kan kun forsøge at være dygtigere end      andre, men jeg synes, det er frustrerende, at fx håndboldklubber vil lave      løb for at tjene penge til deres sport. Jeg er sikker på, at der ville      lyde et ramaskrig, hvis vi forsøgte at arrangere håndboldkampe.
  • Internt i klubben vil jeg      advare mod en tendens til at ville honorere for ting, der før hen har      været lavet af frivillige. De må ikke blive sådan, at den ene halvdel af      klubben arbejder frivilligt for at kunne honorere den anden. Så kan jeg      ikke længere forsvare at bede folk arbejde frivilligt. Vi er      naturligvis nødt til at betale for nogles arbejde. Det skal være synligt,      nyttigt og forsvarligt. Det må ikke være sådan at det, en eventuel      kandidat til en post som det første spørger om er, om der er et honorar.      Der er i min optik heller ikke plads til for mange små entreprenører, der      på basis af klubben forsøger at få en indtjening.

Vi skal trække på samme hammel for vores klub og vores foreningsbaserede idrætsliv. Lad os stå sammen om det!

 

Spørgsmål til formandens beretning:

 

Der var ikke nogen spørgsmål.

 

Den aflagte beretning blev herefter godkendt. Jørgen takkede til medlemmerne og hjælpere.

 

Beretning fra Klubhuset.

 

Klubhusudvalgets beretning v. formand Erik Larsen.

 

Formanden havde ikke meget at sige.

Det går som det plejer. Der er ikke sket så meget i det sidste år.

Salget i klubhuset er faldet en del, og formanden opfordrer til at handle noget mere i klubhuset.

Der var faldende tilslutning til juleløbet.

I dette forår, vil der blive udvidet i lageret og det glæder de sig til.

 

Den aflagte beretning blev herefter godkendt.

 

Beretning fra Bladudvalget.

 

Bladudvalgets beretning v. udvalgsmedlem Birgit Nancke.

 

Da formand Claus Falkenby er på ferie, fremlægger udvalgsmedlem Birgit Nancke formandens beretning.

 

Beretning fra bladudvalget 2015

Så er det definitivt slut med klubbladet. Hovedbestyrelsen besluttede i 2013, at bladet ikke længere skulle udgives på papir, men i bladudvalget besluttede vi at fortsætte med at lave bladet elektronisk. Forsøget har nu kørt i et år, men vi må bare konstatere, at der ikke er samme interesse for det på skærmen, som dengang man kunne sidde med den skriftlige publikation på papir seks gange om året.

Der er ikke tilstrækkelig mange, der klikker sig ind og læser det, men det kan måske også skyldes, at afdelingerne har fundet andre og hurtigere måder at kommunikere på. De lægger de aktuelle informationer og nyhedsbreve direkte ud på OGF´s  hjemmeside, og så gider folk ikke også at læse det elektroniske klubblad.

Desuden har vi i bladudvalget oplevet et markant fald i den stofmængde, som medlemmerne har leveret siden overgangen. Flere gange har vi slet ikke modtaget noget stof fra enkelte afdelinger trods rykkerskrivelser, og så synes vi, at det er formålsløst og tidsspilde at arbejde videre, når vi nærmest skal vride armen om på folk for at få dem til at levere. Det burde være interessen, der driver værket, når man laver klubarbejde – og frivilligt idrætsarbejde i det hele taget.

Så nu lægger vi bladet i graven – omend med vemod. Jeg ville egentlig godt have været med til ”begravelsen” i dag, men på grund af ferie i Spanien, kan jeg desværre ikke være til stede og aflægge den sidste af mange beretninger i dag.

Personligt har jeg været med til at lave klubblad i sammenlagt over 40 år, så det er ikke så få udgivelser, jeg har været med til. Og jeg har ikke tal på alle de medlemmer af bladudvalget, jeg har arbejdet sammen med i årenes løb. Men tak til dem alle. Det gælder ikke mindst de nuværende – ”Rasser”, Claus Børsen, Mogens og Birgit, som jeg har haft et godt og konstruktivt samarbejde med de senere år.

Men alt har jo en ende, og der kan spares nogle penge i klubkassen til opsætning, trykning og distribution, når bladet ikke længere skal trykkes. Spørgsmålet er dog, om det er besparelsen værd?

Jeg tror, at det går ud over sammenhængskraften i foreningen, at der ikke længere er et klubblad, hvor folk kan læse, hvad der rører sig i de forskellige afdelinger. Det er med til at binde foreningen sammen som en hel klub.

Det kan godt være, at de unge er flasket op med, at få deres informationer på nettet, men OGF består også af en del ældre, som enten ikke har en computer eller forstår at bruge at bruge den. Jeg tænker specielt på medlemmerne af Tværidrætslig Afdeling, som på mange måder er et godt aktiv for klubben og hjælper til på forskelig vis.

Men sket er sket, og vi kan jo ikke bremse udviklingen – måske blot begræde den. Jeg vil drikke en stille gravøl i Spanien under generalforsamlingen den 26. februar og så alligevel ønske min gamle klub held og lykke med fremtiden.

Claus Falkenby, fhv. bladudvalgsformand

 

Den aflagte beretning blev herefter godkendt.

 

Spørgsmål til formandens beretning:

 

Flere medlemmer udtrykte deres utilfredshed, bekymring og savn over bestyrelsens beslutning om at nedlægge klubbladet.

Der blev givet udtryk for,

-at det ikke er udvikling at stoppe med klubbladet.

-at det vil koste mere at stoppe bladet. Medlemmer i tv-afdelingen har ikke mulighed for at følge med i foreningen og ønsker derfor at stoppe i foreningen.

 

Det foreslås, at der evt. laves et årligt blad med billeder og begivenheder igennem året fra afdelingerne. Og hvor det er muligt at have sponsorer med.

 

Dirigenten henstiller til at bestyrelsen tager disse holdninger op i bestyrelsen.

 

Erling Juul Hansen har lavet lille udstilling omkring bladet gennem de sidste 80 år.

 

 

 

4. Kassereren fremlægger Hovedafdelingens regnskab samt budget for det kommende år, og regnskabet fra Klubhuset.

 

Kasserer Morten Schreiner gennemgår først årsregnskabet for Hovedafdelingen i 2014. (Regnskaberne fremvises på power point).

 

Kassereren gennemgår Pengestrømsanalyse for 2014.

 

Budgettet for 2015 gennemgås.

 

Spørgsmål til regnskabet.

 

Der bliver bedt om forklaring på gæld til afdelingerne.

Morten svarer, at der hvert år gives tilskud til afdelingerne og disse penge udbetales, hvis den enkelte afdeling har brug for likvider. For at spare renter på kassekreditten, udbetales der først ved behov.

Klaus Winther forklarer yderligere.

 

Et medlem kan ikke forstå snakken om udgifter til klubbladet, når det er Eventyrløbet, der lægger flest penge i klubben.

Morten besvarer dette.

 

Jørgen Bendix Petersen tilføjer, at bestyrelsen arbejder på at lave en fordelingsnøgle af de mange udgifter på driftsomkostninger. Og at det er svært at blive enige om dette.

 

Der debatteres generelt om økonomien.

 

Et medlem spørger til lønudgifter.
Morten fortæller, at det er pga. Niels’ løn

 

Regnskabet er herefter godkendt.

 

Klubhusets regnskab:

Gennemgås.

 

Pengestrømsanalyse for 2014 gennemgås.

 

Her vises også budget for 2015.

 

NB! Samtlige regnskaber er fremlagt i kopier på Generalforsamlingen.

 

Yderligere fremvises til orientering:

Medlemmer i Odense Gymnastikforening. Viser et stigende medlemstal.

 

 

Juletræsfonden

Kassereren fremviser og gennemgår regnskabet for Knud Erik Meier

 

Der har i år været et salg på kr. 305.000 og et overskuddet er på kr. 17.000 for hele året.

 

Regnskabet er godkendt af revisionen.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

 

Der er indkommet forslag fra et medlem af tv-afdelingen, Hanne Larsen:

 

Til hovedformand Jørgen Bendix
Jeg vil foreslå, at vi fortsætter med at have et Bladudvalg og et klubblad såvel digitalt som på papir, der bliver sendt ud til medlemmerne. Og finder penge til det!!!
Begrundelse: 1. Vi har brug for et klubblad, der kan virke som et "informations-samlingspunkt" for foreningens meget forskellige afdelinger. 2. Det er lettere og mere behageligt at læse et klubblad på papir end på nettet. 3. Det er ikke alle, der har computer. 4. På TV-afdelingens generalforsamling den 16. februar 2015 var der stor utilfredshed med, at klubbladet skal nedlægges.
Nødløsning: Alternativt må der i hvert fald et par gange om året kunne udsendes klubblad samt noget oftere informationsbreve til dem, der ønsker det, dvs. i hvert fald til TV-afdelingens medlemmer. De, der kommer i klubhuset, kan evt. selv tage informationsmaterialet med hjem, så der spares porto, og personalet på kontoret kan kopiere informationsbrevene på foreningens kopimaskine. 
Venlig hilsen
Hanne Larsen
Medlem af TV- og Motionsafdelingen
Kopi til: Formand for TV-afd. Bent Jacobsen, formand for Motionsafd., Formand for Bladudvalget Claus Falkenby, tidl. medlem af Bladudvalget for TV-afd. Birgit Nancke og medlem af Bladudvalget for Motionsafd. Mogens Nielsen

 

Dirigenten fortæller at der kan henstilles men ikke vedtages noget.

Idet der henvises til § 6 stk. 3 i vedtægterne er det indkommende forslag ikke gyldigt, da det skal stilles af 10 medlemmer eller af hovedafdelingen.

 

Forslaget debatteres og dirigenten henstiller til, at bestyrelsen tager punktet op i bestyrelsen.

 

Der er yderligere indkommet forslag fra hovedbestyrelsen om ændring i vedtægerne i Odense gymnastikforening hovedafdelingen:

 

FORSLAG TIL ÆNDRINGER I

 

VEDTÆGTER FOR ODENSE GYMNASTIKFORENING

HOVEDAFDELINGEN

Fremsat den 26. februar 2015.

 

 

Nuværende tekst.

 

§ 1.

Stk. 1.

Foreningens navn er ODENSE GYMNASTIKFORENING (OGF). Stiftet den 10. Oktober 1880 og hjemmehørende i Odense kommune.

Foreningen omfatter Hovedafdelingen og følgende underafdelinger (og udvalg):

Odense Gymnastikforenings Gymnastikafdeling.

Odense Gymnastikforenings Atletikafdeling (OA/OGF).

Odense Gymnastikforenings Motionsafdeling.

Odense Gymnastikforenings Tværidrætslig afdeling.

Odense Gymnastikforenings Klubhus.

Odense Gymnastikforenings Bladudvalg.

 

 

Ny tekst.

§ 1.

Stk. 1.

Foreningens navn er ODENSE GYMNASTIKFORENING (OGF). Stiftet den 10. Oktober 1880 og hjemmehørende i Odense kommune.

Foreningen omfatter Hovedafdelingen og følgende underafdelinger (og udvalg):

Odense Gymnastikforenings Gymnastikafdeling.

Odense Gymnastikforenings Atletikafdeling (OA/OGF).

Odense Gymnastikforenings Motionsafdeling.

Odense Gymnastikforenings Tværidrætslig afdeling.

Odense Gymnastikforenings Klubhus.

xxxxx) slettet tekst

 

 

 

Nuværende tekst

§ 3.

Stk. 1.

MEDLEMSKAB

Hovedafdelingen optager passive medlemmer.

Alle underafdelingers medlemmer er automatisk medlem af hovedafdelingen. Hvis en person nægtes optagelse, kan vedkommende forlange afgørelsen taget op på den førstkommende generalforsamling.

Stk. 2.

Indmeldelser er bindende i 1 år.

Stk. 3.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren 1 måned før medlemmet ønsker at udtræde.

 

Ny tekst

§ 3.

Stk. 1.

MEDLEMSKAB

xxxxx) slettet tekst

Alle underafdelingers medlemmer er automatisk medlem af hovedafdelingen. Hvis en person nægtes optagelse, kan vedkommende forlange afgørelsen taget op på den førstkommende generalforsamling.

Stk. 2.

Indmeldelser er bindende i 1 år.

Stk. 3.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren 1 måned før medlemmet ønsker at udtræde.

 

 

Nuværende tekst

§ 5.

Stk. 1.

Hovedafdelingens bestyrelse fastsætter før sæsonstart sit kontingent for det kommende år. Kontingentet opkræves selvstændigt, idet alle underafdelingers medlemmer er kontingentpligtige til hovedafdelingen.

Hovedafdelingen kan i særtilfælde give kontingentfritagelse.

Restance over 6 måneder kan medføre udelukkelse.

 

Ny tekst

§ 5.

Stk. 1.

Hovedafdelingens bestyrelse fastsætter senest 31.12  sit kontingent for det kommende år. Kontingentet opkræves selvstændigt, idet alle underafdelingers medlemmer er kontingentpligtige til hovedafdelingen.

Hovedafdelingen kan i særtilfælde give kontingentfritagelse.

Restance over 6 måneder kan medføre udelukkelse

 

 

Nuværende tekst

§ 6.

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsam­ling afholdes hvert år i februar måned, og den skal indkaldes med mindst 14 dages var­sel i klubbladet eller ved udsendelse af skriftlig meddelelse til alle klubbens medlemmer med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg.

3. Formanden for hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år til

godkendelse.

4. Kassereren fremlægger hovedafdelingens regnskab til godkendelse samt

budget for det kommende år.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse og udvalg.

Ulige år:

Formand

1 bestyrelsesmedlem

1 bestyrelsessuppleant

1 formand for Klubhuset

1 formand for Bladudvalget

2 revisorer

1 revisorsuppleant

Lige år:

Kasserer

1 bestyrelsesmedlem

1 bestyrelsessuppleant

1 kasserer for Klubhuset

2 revisorer

1 revisorsuppleant

7. Eventuelt.

Stk. 2.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.

Alle medlemmer over 16 år har stemmeret.

Stk. 3.

Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af hoved­be­styrelsen.

Forslagene indsendes skriftligt senest 8 dage før generalforsamlin­gen til formanden.

Stk. 4.

Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Uanset antallet af medlemsskaber i

underafdelinger, kan der kun afgives 1 stemme pr. medlem ved afstemninger i hoved­afdelingen.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal.

Stk. 5.

Afdelingernes generalforsamlinger skal afvikles forud for hovedafdelingens.

 

 

 

 

 

Ny tekst

§ 6.

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsam­ling afholdes hvert år i februar måned, og den skal indkaldes med mindst 14 dages var­sel ved opslag på hjemmesiden og opslag i klubhuset eller ved udsendelse af skriftlig meddelelse til alle klubbens medlemmer med følgende dagsorden.

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg.

3. Formanden for hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år til

godkendelse.

4. Kassereren fremlægger hovedafdelingens regnskab til godkendelse samt

budget for det kommende år.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse og udvalg.

Ulige år:

Formand

1 bestyrelsesmedlem

1 bestyrelsessuppleant

1 formand for Klubhuset

Xxxxx ) slettet tekst

2 revisorer

1 revisorsuppleant

Lige år:

Kasserer

1 bestyrelsesmedlem

1 bestyrelsessuppleant

1 kasserer for Klubhuset

2 revisorer

1 revisorsuppleant

7. Eventuelt.

Stk. 2.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.

Alle medlemmer over 16 år har stemmeret.

Stk. 3.

Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af hoved­be­styrelsen.

Forslagene indsendes skriftligt senest 8 dage før generalforsamlin­gen til formanden.

Stk. 4.

Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Uanset antallet af medlemsskaber i

underafdelinger, kan der kun afgives 1 stemme pr. medlem ved afstemninger i hoved­afdelingen.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal.

Stk. 5.

Afdelingernes generalforsamlinger skal afvikles forud for hovedafdelingens.

 

 

Nuværende tekst

§ 9.

Stk. 1.

Hovedafdelingens bestyrelse består af 4 medlemmer valgt af generalforsamlingen, forman­den fra hver afdeling samt formændene for Klubhuset og Bladudvalget. Alle skal være myndige. Hovedbestyrelsens formand og kasserer vælges af generalfor­samlingen, jævnfør § 6. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med næstformand og sekretær.

Stk. 2.

Generalforsamlingen vælger formand for Klubhuset og Bladudvalget. Desuden vælges kasserer til Klubhuset.

Stk. 3.

Valgene gælder for 2 år, og der afgår 2 medlemmer hvert år på generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges yderligere 1 suppleant til hovedbestyrelsen samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

 

Ny tekst

§ 9.

Stk. 1.

Hovedafdelingens bestyrelse består af 4 medlemmer valgt af generalforsamlingen samt forman­den fra hver afdeling og formand for Klubhuset xxxxx slettet tekst. Alle skal være myndige. Hovedbestyrelsens formand og kasserer vælges af generalfor­samlingen, jævnfør § 6. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med næstformand og sekretær.

Stk. 2.

Generalforsamlingen vælger formand og kasserer til klubhuset.

 xxxxx) slettet tekst

Stk. 3.

Valgene gælder for 2 år, og der afgår 2 medlemmer hvert år på generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges yderligere 1 suppleant til hovedbestyrelsen samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

 

Ovenstående forslag blev gennemgået på generalforsamlingen og hver ændring blev vurderet og stemt om.

 

Ændring i § 1 stk. 1. blev ikke godkendt af genrealforsamlingen.

 

Ændring i § 3 stk. 1. blev vedtaget af genrealforsamlingen.

 

Ændring i § 5 stk. 1. blev vedtaget af genrealforsamlingen.

 

Ændringer i § 6 stk. 1. Første ændring, rettelse vedr. indkaldelse blev vedtaget af genrealforsamlingen.

Anden ændring vedr. valg af formand til klubbladudvalg blev ikke godkendt af genrealforsamlingen.

 

Ændring i § 9 stk. 1. og 2. blev ikke godkendt af genrealforsamlingen.

 

 

 

6. Valg til bestyrelse og udvalg i ulige år.

 

Formand:

Jørgen Bendix Petersen ønsker at trække sig og hovedbestyrelsen indstiller Annette Petersen. Der var ikke andre forslag.

Annette Petersen blev herefter valgt.

 

Bestyrelsesmedlem:

Hovedbestyrelsen indstiller Anette Rasmussen. Der var ikke andre forslag. Anette Rasmussen blev genvalgt.

 

Da Annette Petersen er blevet valgt som formand, bliver der en fri bestyrelsespost som næstformand.

Hovedbestyrelsen indstiller Jørgen Bendix Petersen. Der var ikke andre forslag. Jørgen Bendix Petersen blev herefter valgt.

 

 

Bestyrelsessuppleant:

Alex Tesch ønsker at trækker sig.

Hovedafdelingen indstiller Lone Ellegaard Østfeldt. Der var ikke andre forslag.

Lone Ellegaard Østfeldt blev valgt.

 

Formand for Klubhuset:

Erik Larsen blev genvalgt. Der var ikke andre forslag.

 

Formand for Bladudvalget:

Da hovedbestyrelsen havde lagt op til at nedlægge klubbladet og dermed posten som bladudvalgsformand, var der ikke umiddelbart nogen indstillet til denne post.
Birgit Nancke blev på generalforsamlingen foreslået og ville gerne modtage dette.

Birgit Nancke blev valgt. Der var ikke andre forslag.

 

2 revisorer:

Jane Lund blev genvalgt.

Flemming Givskud blev genvalgt

 

Revisorsuppleant:

Bent Jacobsen ønsker at trække sig.
Hovedafdelingen indstiller Anders Krogh. Der var ikke andre forslag.
Anders Krogh blev valgt.

 

7. Eventuelt.

 

 

Jørgen Bendix Petersen overrækker en guldnål til Karen Høybye

 

Jørgen Bendix Petersen takker for de 6 år som formand og vil fortsætte i klubben som næstformand og aktiv medlem.

 

Kåring af årets OGF’er.

Erik Larsen fortæller, at der ikke har været mange indkomne forslag.
Valget i år faldt på Ellen Hansen.
Erik begrunder valget.

Ellen Hansen modtager en vandrepokal og takker.

 

Bent Jensen foreslår et forhæng inde i den nye tilbygning, da det ikke er pænt med indsyn til lageret.

 

Det foreslås at ændre hjemmesiden. Bestyrelsen svarer, at der er ændringer på vej.                                                 

Nogle medlemmer føler, at formanden siger, de ikke lægger nok penge i foreningen. Dette beklager Jørgen, da det ikke er hensigten.

 

Alfred Ørum siger tak til Jørgen Bendix Petersen som formand.

 

Herefter takkede formand Jørgen Bendix Petersen for god ro og orden, hvorefter den 136. generalforsamling var slut.

 

 

 

Dato: 26.02.2015

Referent Anette Rasmussen