Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

HOVEDAFDELINGS GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014

 

 

Hovedformand Jørgen Bendix Petersen bød velkommen til den 135 generalforsamling.

Ca. 40 medlemmer var mødt op.

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jørgen G. Knudsen. Der var ingen andre forslag.

Jørgen G. Knudsen takkede for valget, og konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen til generalforsamlingen har været annonceret på OGF’s hjemmeside.

Jørgen G. Knudsen har læst og godkendt dagsordenen.

 

2. Valg af 3 stemmetællere.

I henhold til vedtægterne skal der udpeges 3 stemmetællere i tilfælde af skriftlig afstemning.

Klaus Winther, Thomas Juul Hansen og Preben Højrup blev valgt.

 

3. Hovedbestyrelsens beretning v. formand Jørgen Bendix Petersen.

 

Formanden fremlagde beretningen for 2013.

 

Hovedafdelingens beretning for 2013

 

Indledningsvis vil jeg præcisere, hvad hovedafdelingens opgaver er.

 

Det meget konkrete er at varetage de fælles ting som klubhus, hjemmeside og den kommunikation, som henvender sig til alle klubbens medlemmer.

 

Den anden væsentlige funktion er at være diskussionsforum og samarbejdsorgan for de enkelte afdelinger.

 

Begyndende med klubhuset, bokser især Morten Schreiner med at få tinglysningen af kreditforeningsfinansieringen endeligt på plads. Vi oplever, at der hele tiden bliver stillet krav om yderligere materiale uden at vi helt forstår hvorfor; men forhåbentlig er det snart på plads.

 

Der ydes vedblivende en stor frivillig indsats for at indrette huset – tak for det!

 

Som konsekvens af udvidelsen er der blevet større driftsudgifter, som vi skal have afklaret fordelingen af. Det bliver en af de kommende opgaver.

 

Bookingsystemet til huset er nu færdigt, Det fører naturligt videre til at skrive om hjemmesiden.

 

Som det kan ses, er vore løbsevents trukket frem på forsiden, da det selvfølgelig er meget vigtigt, at de er synlige. En hjemmeside i en klub, som samtidig er en forretning, er en afvejning af interesser, og vil bestandig være under forandring. Der er næsten lige så mange meninger, som der er brugere, om hvordan den skal fremtræde, så det er måske ikke muligt at gøre alle helt tilfredse. Det vil også øge hjemmesidens betydning, at vi har besluttet, at information, herunder bladet, skal ligge på hjemmesiden. Det er med blødende hjerte, men det vil give en noget hurtigere og mere kontinuerlig information.

 

I hovedbestyrelsen har vi besluttet at ændre vores markedsføring fra en freelanceopgave til en fast medarbejder. Ud af 113 ansøgninger har vi valgt at ansætte Niels Selck.

 

Dette skridt er en del af en strategi om et tættere samarbejde om vore events og sigter imod et egentligt løbskontor på længere sigt.

 

Et af de første resultater er den aftale med Track One, som har været præsenteret på hjemmesiden.

 

Afslutningsvis tak for endnu et spændende og berigende år i vores fælles, dejlige klub sammen med nogle spændende, sjove, kloge og søde mennesker.

 

Jørgen Bendix Petersen

 

Spørgsmål fra generalforsamlingen:

Claus Falkenby: Vedr. den nye arena, hvilken betydning får det for økonomien i OGF? Bestyrelsen svarer, at atletik afdelingen får gratis brug af faciliteterne i den nye arene, mod at Cykling Odense får reklamerettighederne.

 

Den aflagte beretning blev herefter godkendt.

 

Beretning fra Klubhuset.

 

Erik Larsen fortæller, at klubhuset kører som vanligt. Garderoben skal ændres, lageret forøges og der kommer ny belysning.

 

Tv-afdelingen spørger til garderobe stativer, der kan tages med ind? Erik vil ikke love noget konkret tiltag.
Der stilles spørgsmål til aflåsning af klubhuset, af frygt for ubudne gæster mens man er til div. aktiviteter i huset? Bestyrelsen svarer, at det er op til dem der bruger huset at aflåse.

 

Til Orientering, dækker Erik Larsens beretning kun den del af klubhuset, der vedrører kantineområdet.

 

Den aflagte beretning blev herefter godkendt.

 

 

 

 

 

 

Beretning fra Bladudvalget.

 

Claus Falkenby fremlagde bladudvalgets beretning for 2013.

 

Beretning for bladudvalget 2013

 

2013 blev et skelsættende og historisk år for bladudvalget. Det var det år, da hovedbestyrelsen besluttede at nedlægge bladet i trykt form og kun lade det udkomme elektronisk i fremtiden.

 

Det kan der – og er blevet – sagt meget om, både for og imod. Mange – især de ældre medlemmer – savner det at sidde med et trykt blad i hænderne, men vi må heller ikke være blinde for, at der kan spares en masse penge på trykning og distribution. Spørgsmålet er så, hvor mange af de gamle annoncører, der følger med, når de ikke længere kan se deres annoncer på et stykke papir. Men foreløbig ser det ud til, at de fleste fortsætter med at støtte klubben.

 

Næste spørgsmål er så, hvor mange medlemmer, der klikker sig ind og læser bladet på computeren. Jeg tror desværre, at det er langt fra alle. Der skal en stor tilvænning til, når man ikke længere får bladet på tryk. Sådan er det leveret i alle de år, jeg har været medlem af OGF, og det er efterhånden godt 50 år. I over 40 år har jeg været formand for bladudvalget, og jeg vil komme til at savne det at sidde med den trykte publikation – nu i farver - i hænderne. Det kan være, jeg er lidt gammeldags på det punkt, men jeg er i så fald ikke den eneste.

 

Imidlertid har bladudvalget indvilget i at give det nye elektroniske blad en chance, så vi mødes stadig seks gange om året for at samle stoffet og sætte det op på de elektroniske sider. Det er der da også nogle fordele ved, idet vi sparer nogle arbejdsgange, når der ikke skal bruges tid på trykning og distribution.

 

Men som sagt får vi heller ikke alle de gamle læsere med. Der er ikke lavet målinger på, hvor mange, der læser eller ikke læser det, men en indikation på, at det er færre end tidligere, har jeg et eksempel på. Som altid har jeg skrevet en opfordring til, at medlemmerne kan komme med indstilinger til Årets OGFér. Normalt får vi fra fire til syv-otte forslag, når folk har læst det i det gamle trykte klubblad, men i år, hvor opfordringen står i det elektroniske blad, har vi ikke modtaget en eneste kandidat. I den gamle serieløbskomite har vi dog selv fundet en meget kvalificeret modtager, så prisen vil alligevel blive overrakt senere.

 

En anden skelsættende begivenhed i 2013 var, at vi måtte sige farvel til Erling Jensen som koordinator for bladudvalget. Han har hidtil været den, der skaffede annoncer og indsamlede stoffet til bladet, og sørgede for, at de redigerede sider blev sendt til trykning. En del af hans arbejde, nemlig at annonce-tegningen, er nu overtaget af vores nye medarbejder Niels Selck, men jeg vil godt benytte lejligheden til at sige Erling Jensen tak for mange års godt samarbejde.

 

Bladudvalget er indstillet på at give det nye elektroniske blad en chance, men det kræver, at medlemmerne overholder deadlines for bladet. Det er endnu mere nødvendigt end tidligere, fordi vi nu tilstræber at læse korrektur og layoute bladet i én arbejdsgang direkte på computeren, når vi samles til bladmøderne.

 

 

Tak til Mogens Nielsen, Birgit Nancke, Claus Børsen og Erling Juel Hansen for et godt samarbejde i 2013.

 

Claus Falkenby

 

Efter bladudvalgets beretning, var der en debat omkring nedlæggelse af det fysiske klubblad. Der var mange meninger omkring bestyrelsens beslutning og de fremmødte medlemmer var overvejende enige om, at det er en forkert beslutning, bestyrelsen har taget. Bestyrelsen hørte alles meninger og vil tage emnet op på et fremtidigt bestyrelsesmøde.

 

4. Kassereren fremlægger Hovedafdelingens regnskab samt budget for det kommende år, og regnskabet fra Klubhuset.

 

Kasserer Morten Schreiner gennemgik først årsregnskabet for Hovedafdelingen i 2013.  

På grund af IT-problemer, kunne Morten ikke fremvise på power point, men gennemgik fremlagte papirudgaver.

 

Tesch forespurgte til fremgang af medlemmer. Morten fortalte om stigning og fald af medlemmer i de forskellige afdelinger.

 

Budgettet for 2014 gennemgås.

 

Regnskabet er herefter godkendt.

 

Klubhusets regnskab:

Gennemgås.

 

Her vises også budget for 2014.

 

Regnskabet er herefter godkendt.

 

NB! Samtlige regnskaber er fremlagt i kopier på Generalforsamlingen.

 

 

Juletræsfonden

Knud Erik Meier gennemgår regnskabet.

 

Regnskabet er godkendt af revisionen.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

Idet der henvises til § 6 stk. 3 i vedtægterne er der ikke indkommet nogen forslag.

 

6. Valg til bestyrelse og udvalg i ulige år.

 

Kasser:

Hovedbestyrelsen indstiller Morten Schreiner. Der var ikke andre forslag.

Morten Schreiner blev genvalgt.

 

Bestyrelsesmedlem:

 

Annette Pedersen blev genvalgt. Der var ikke andre forslag.

 

Bestyrelsessuppleant:

Hovedafdelingen indstiller Alex Tesch. Der var ikke andre forslag.

Alex Tesch blev valgt.

 

Formand for Klubhuset:

Erik Larsen blev genvalgt. Der var ikke andre forslag.

 

Formand for Bladudvalget:

Claus Falkenby blev genvalgt. Der var ikke andre forslag.

 

2 revisorer:

Jane Lund blev genvalgt.

Flemming Givskud blev genvalgt

 

Revisorsuppleant:

Klaus Winther stillede op til valg. Der var ikke andre forslag.

Klaus Winther blev herefter valgt.

 

7. Eventuelt.

 

Atletik afdelingen uddeler i år blå nål til to medlemmer.

Valgt falder på Poul Tesch og Henning Hansen.

 

Tværidrætslig Afdeling uddeler i år 1 guld nål.

Valget er faldet på Bent Jacobsen.

Jørgen Bendix Petersen overrækker nålen.

Bent Jacobsen takker og modtager nålen.

 

Kåring af årets OGF’er. Der uddeles en vandrepokal og et gavekort.

Claus Falkenby fortalte om baggrunden for pokalen. Det er ”Den gamle serieløbs gruppe”, som efter indstilling, beslutter hvem der skal kåres til årets OGF’er.  Stiftet i 1995.

 

 

 

 

Claus begrundede valget:

 

Årets OGF´er 2013

 

En ustyrlig arbejdskraft. Ukuelig. Rar og altid smilende. Lun. En behagelig fyr, der aldrig praler. En rigtig guttermand, der ikke kender ordet nej, når han bliver bedt om noget.

 

Det var nogle af de superlativer, der blev sat på Årets OGF´er, da den gamle serieløbskomite var samlet for at sætte navn på årets prismodtager. Og selv om vi denne gang ikke havde modtaget et eneste kandidatforslag fra medlemmerne – måske fordi klubbladet er blevet elektronisk – var der 100 procent opbakning til vores egen kandidat, som vi allerede havde i tankerne sidste år, da prisen gik til John Steen Nielsen.

 

Så opgaven var ikke så svær denne gang, selv om vi ikke havde det store udvalg af kandidater at vælge imellem.

 

Årets prismodtager er en gave til enhver frivillig idrætsforening. Han udfører et kæmpe arbejde for OGF. Man kan ringe eller maile til ham midt om natten, og man kan regne med et svar umiddelbart efter. Han er en rigtig talknuser, og derfor er det ikke så sært, at han i mange sammenhænge er kasserer. Det har han blandt været i hovedbestyrelsen i en halv snes år. Og så har de fleste sikkert regnet ud, at der er tale om Morten Schreiner.

 

Morten styrer ikke alene det millionbudget, som OGF efterhånden jonglerer med hvert år. Han er også kasserer i klubhuset, hvad klubhusformand og komitemedlem Erik Larsen, er utrolig glad for.

 

Morten kan noget med tal, hvad han også demonstrerer i sit professionelle arbejde som regnskabsmedarbejder i Tommerup-virksomheden 3L, hvor han står for lønudbetalingen til medarbejderne og er med i kunstforeningen.

 

I OGF nyder vi også godt af Mortens store arbejdskraft i andre sammenhænge. Han er med Eventyrløbets styregruppe, hvor han står for fortræningen. Det vil sige, han fordeler vagterne mellem forløberne og fordeler hjælperne ude på ruten.

 

Lidt tid bliver der også til at løbe selv, men vist nok ikke maraton mere.

 

Og selv om Morten har ansvaret for så en alvorlig sag som klubbens pengekasse, skal der også være plads til en munter bemærkning, og i et godt selskab er han også god for en vittighed.

 

Morten, du er en arbejdsbi og en utrolig god klubkammerat, og derfor har vi besluttet at tildele dig prisen som Årets OGF´er, som består af denne vandrepokal og et lille kontant beløb, som du eventuelt kan bruge på en god middag med din bedre halvdel, Dorthe.

 

Tillykke.

 

 

Morten Schreiner takker.

 

 

Alfred Ørum takker bestyrelsen for deres arbejde.

 

 

Herefter takkede formand Jørgen Bendix Petersen for god ro og orden, hvorefter den 135. generalforsamling var slut.