Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

TORSDAG DEN 23. MAJ 2013

 

 

Til stede: Jørgen Bendix Petersen, Morten Schreiner, Annette Pedersen, Lone Ellegaard, Thomas Juul Hansen, Karen Høybye, Mogens Nielsen, Klaus Winther, Birthe Hvid og Anette Rasmussen.

 

Afbud: Bent Jacobsen

Fraværende: Jørgen Halkjær, Erik Larsen

 

Dagsorden:

 

1. Postgennemgang og meddelelser

2. Hovedafdelingen, herunder økonomi

3. Korte referater fra afdelingerne:

      Gymnastik

      Atletik

      Motion

      Tværidrætslig

      Klubhuset

      Bladudvalget

4. PR.

5. Eventuelt.

 

 

 

Ad) 1.

Postgennemgang og meddelelser:

 

                Jørgen udtrykte sin utilfredshed med Fyens Stiftstidende’s overskrift efter Eventyrløbet ”Løb skovler penge ind”. Indholdet i artiklen var ok.

Dette startede en lille debat om yderligere en artikel, der kunne skabe tvivl om, hvorvidt Eventyrløbet havde betalt for en cykelrejse med motionsafdelingen.

 

Møde i Odense kommune ”Ung i sport” vil gerne have flere unge, 15-30 årige, med i foreningsarb.. Det drejer sig om ledige unge, der gerne vil i praktik i en forening evt. som instruktører. Gymnastik og atletik afd. vil kigge på, om det muligvis kan være interessant.

 

Siko: Diskussion i udvalg, de vil selv udvælge hvem, der skal have tilskud. Til forskel fra tidligere, så det ikke er de samme, der hele tiden modtager tilskud.

Det vil muligvis blive en fordel for OGF, da Siko gerne vil bruge flere penge til talentudvikling.

 

Ad) 2.

Hovedafdelingen, herunder økonomi:

 

Morten orienterer om økonomien.

Tinglysning i forbindelse med det nye lån er desværre stadigvæk ikke gået igennem.

Morten opfordrer til at spare lidt på byggeudgifterne.

El-udgifter for 1. kvt. var på kr. 23.000, hvortil der er kommet en efterregning på kr. 15.000 for 1. kvt..

 

Ad) 3.

Korte referater fra afdelingerne:

 

Gymnastikafdelingen:

 

Sæsonen er ved at være slut for de fleste hold.

Senior DM, for tumbling og trampolin lørdag den 25. maj. Med efterfølgende fest i klubhuset.

Træningslejrer i Midskov, vi har ikke så mange som sidste år.

Thomas har modtaget en henvendelse fra skøjteklubben. De vil gerne leje lokaler til skøjtepigers træning ”på land”.

Under hvilke betingelser kan det evt. lade sig gøre? Hvilke tider kan det evt. være? Der skal laves en kontrakt.

Konklusionen bliver, at vi vil forlange en pris på kr. 200,- pr time. Thomas vil snakke med dem, om deres ønsker for tider.

Vores gymnastikhold i gymnastiksalen i klubhuset ønsker nogle gardiner, da de generes meget af solen, der står lige ind. Thomas beder om, at Klaus får et tilbud fra dem, der tidligere har lavet gardiner til klubhuset. Annette P. har kontakt til tidligere leverandør, og vil snakke med dem for at få en god pris.

Vi vil gerne være med til at betale til ribber ol. i klubhuset.

Vi har fået tilskud fra juletræerne til vedligeholdelse i Midskov

 

 

Atletikafdelingen:

 

Der er kommet ro i bestyrelsen. Og der har været lidt udskiftning i bestyrelsen.  

Der er nu 29 trænere, der er meget motiverede. Der er kommet flere børn og unge. Og flere seniorer.

Vi er blevet indkaldt til møde i Odense kommune vedr. ny arena. Årsagen til dette møde vides ikke, måske vil de vide noget om, hvor meget vi ønsker at bruge arenaen?  Best. har snakket om, at vi selvfølgelige vil være fleksible i forhold til andre brugere af den nye arena.

Der er store udfordringer med bussen. Det er en finansielt leaset bus, så den ejes af atletikafd., når den er færdig betalt.

Vi har besluttet at sælge bussen, den bliver ikke udnyttet nok. De penge, der bliver brugt på den, kan der lejes mange busser for. Den skal repareres for kr. 50.000, som der er indhentet tilbud på.

Anders og Simone skal til universitets OL, Kasakhstan. De får tilskud fra klubben, som også betaler for en træner på turen.

Nye redskaber fra Odense komm. (Idrætsparken) er bevilliget.

Har snakket med Michael, kasserer, vedr. ændringer på hjemmesiden. Vi ønsker nogle ændringer i regnskabsmodulet og har nogle andre småproblemer. Dette vil koste kr. 20.000 hos PartnerHouse. Er der evt. andre afdelinger, der er interesserede i at bruge dette, så det kan laves i fællesskab? 

Ny bank er ved at være på plads.

Niels Larsen har et projekt med kenyanske udøvere.

 

Motionsafdelingen:

 

Mallorca tur var fantastisk.

Sund sti, projekt hvor der er bevilliget tilskud fra Od komm. Projektplan laves i morgen (24/5-2013) og der stiles efter at finde en dato til åbning. Har forhandlet gode priser med Uno. Der har været rigtig godt samarbejde med park og vej. Odense komm. er meget begejstrede for projektet.

Vil bruge klubhuset til grundlovsdags arrangement med grillaften. Der skal være en sjov løbetur før grillaften.

Bestyrelsen arbejder på at sætte gang i et projekt med varm mad hver 1. onsdag i måneden i vinterhalvåret.

Der er tidligere indsamlet en masse gode forslag fra medlemmerne og nu arbejdes der på at bruge disse forslag.

 

Tværidrætslig afdeling:

Pga. afbud fra Bent Jacobsen er Birthe Hvid repræsenteret for Tværidrætslig afd.

Birthe vil give besked i afd. om, at de ikke kan låne atlatik afdelingens bus fremover. Da den forhåbentlig snart bliver solgt.

Der snakkes om, at der evt. kan laves en fælles aftale med et busfirma på tværs af afdelingerne, og at der så kan laves en god pris på en busaftale.

Har bestilt et cvr. nr., men det tager lang tid. De vil gerne flytte penge til Middelfart Sparekasse.

Der er ikke så stor aktivitet på denne årstid. Wogging er det eneste der køre nu.

TV, vil gerne stille med hjælpere til DHL.

De arrangementer der holdes er med stor tilslutning, og det er dejligt.

Der er ikke så mange, der deltager i at gå.

 

Klubhuset:

 

Erik er fraværende.

 

Bladudvalget:

 

Ikke noget nyt siden sidst. Bladet er lige sat i trykken.

 

 

Ad) 4.

PR

 

Det har været en meget travlt periode i afdelingerne, og derfor er der ikke blevet arbejdet i udvalget. Der fastlægges en ny dato, tirsdag den 18. juni kl. 16.

Der er en lille debat om ønsker for OGF’s fremtidige PR-medarbejder.

Vi er nødt til at acceptere en periode med usikkerhed til der er en afklaring.

 

 

Ad) 5.

Eventuelt

 

Eventyrløbet er gået lidt ned med 2500 færre deltagere. Den 17. juni kl. 19 kommer Michael Grill, tidligere formand fra Dalum if, i klubhuset med gode input til næste år/fremtiden i eventyrløbet.

 

Der stilles forslag om et langtids møde. Evt i Midskov som tidligere.

 

Anders fra motion bliver 70 år og holder åbent hus 2. juni. Der købes gave fra alle løbene.

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

Mandag den 1. juli klokken 18.00 i klubhuset.

 

 

Referent: Anette Rasmussen Den 23.05. 2013

Referatet er godkendt den 20.6.2013.