Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

MANDAG DEN 1. JULI 2013

 

 

Til stede: Jørgen Bendix Petersen, Morten Schreiner, Annette Pedersen, Lone Ellegaard, Thomas Juul Hansen, Karen Høybye, Mogens Nielsen, Klaus Winther, Erik Larsen og Anette Rasmussen.

 

Fraværende: Jørgen Halkjær, Bent Jacobsen

 

Dagsorden:

 

1. Postgennemgang og meddelelser

2. Hovedafdelingen, herunder økonomi

3. Korte referater fra afdelingerne:

      Gymnastik

      Atletik

      Motion

      Tværidrætslig

      Klubhuset

      Bladudvalget

4. PR.

5. Eventuelt.

 

Ad) 1.

Postgennemgang og meddelelser:

 

OB har henvendt sig vedr. pølsebod, men det har ikke interesse.

SIKO, aktivitetstilskud skal nedskæres. 

De vil have et eliteidrætsudvalg, der selv deler pengene ud. Hvilket umiddelbart giver mindre penge til foreningerne og sportsfolkene. 

 

Simonsen var utilfreds med afmærkningspæle afhentning til Zoo-løbet. Thomas har efterfølgende talt med ham.

 

Klaus vil gerne have en helsides annonce om cityløb. Det godkendes.

Der bliver også brug for hjælpere til HCA festival, 19. – 24. aug.. Der vil komme nærmere information.

Ad) 2.

Hovedafdelingen, herunder økonomi:

 

Morten orienterede om økonomien og udleverede likviditetsbudget.

 

Diskussion om økonomien i OGF og udgifter både i afdelingerne og den daglige

drift.

 

Annette P. vil finde en udbyder der kan giv et godt tilbud på gardiner til gym-salen.

Thomas vil ligeledes prøve at få tilbud.

 

Der vil fra advokaten komme en ny fuldmagt til underskrift af bestyrelsen.

 

Ad) 3.

Korte referater fra afdelingerne:

 

Gymnastikafdelingen:

 

Vi arbejder på nyt sæsonprogram, som indeholde stort set samme hold som sidste sæson.

Karen spørger til vores behov for brug af baderum i klubhuset og Thomas siger, at der ikke bliver brug for dette.  
Skøjteklubben har brug for 3 timer om ugen, men de har problemer med økonomien og vil gerne betale kr. 140 – 150 i timen. Det godkender vi på mødet til kr. 150. 

Hvor langt er vi nået med ribber? Karen siger, at de er installeret 1. oktober.

Thomas har forsøgt at booke klubhus og er træt af, at hjemmesiden er besværlig og gammel, når vi har brugt så mange penge på en ny hjemmeside. Der ytres generel utilfredshed med hjemmesiden. Der snakkes om, at få lavet et nyt booking system på hjemmesiden.

 

Atletikafdelingen:

 

Det går godt. Der er enkelte udfordringer, som der arbejdes med

Der kommer stadigvæk flere nye medlemmer.

Atlatik fik lovet en reklame bag på program til koncert med symfoniorkestret i Kongens have, mod at de delte programmerne ud. Klaus fortæller, at der ikke var nogen reklame på programmet.
Første spadestik på atlatik arena i fredags.

Der snakkes med kommune om, hvordan der lejes ud til andre brugere af den nye arena. Men det er atlatikken, der har første prioritet på tider.

Der er snakket om at lave nogle regler for brugen af et delt stadion, hvad betyder det i praksis.

Thomas spørger til tidligere møde i kommunen, hvor man ikke viste, hvad mødet handlede om. Det drejede sig om, at kommune ville have bekræftelse af atlatik foreningens eksitens.

 

Motionsafdelingen:

 

Indvielse af sund sti 11/9-13 kl. 17.30.

Stor søgning til cykel opstarts hold og det køre godt.

Alm gang i aktiviteterne.

 

Tværidrætslig afdeling:

 

 

Klubhuset:

 

Der skal laves plads til tomme flasker, ellers bliver de stjålet.

 

Bladudvalget:

 

Der er først møde i weekenden.

 

Ad) 4.

PR

 

Vi arbejder videre med PR-stillingen.

 

Karen har lavet en annonce til en marketingsmedarbejder.

 

 

Ad) 5.

Eventuelt

 

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

Mandag den 2. september, klokken 18.00 i klubhuset.

 

Referent: Anette Rasmussen Den 01.07. 2013

Referatet er godkendt den 12. 08. 2013