Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

TIRSDAG DEN 11. oktober 2016

 

 

Til stede:   Annette Pedersen, Jørgen Bendix Petersen, Morten Schreiner, Thomas Juul Hansen, Hans-Henrik Grabe, Bent Jacobsen, Klaus Winther, Anne Mette Lønbo og Anette Rasmussen.

 

Afbud:      Erik Larsen, Karen Høybye.

 

Dagsorden:

 

  1. Postgennemgang og meddelelser.
  2. Hovedafdelingen, herunder økonomi.
  3. Korte referater fra afdelingerne:

         Gymnastik

          Atletik

          Motion

          Tværidrætslig

          Klubhuset

          Bladudvalg         

  1. Oplæg til nye tiltag.
  2. Eventuelt.

 

 

Ad) 1.

Postgennemgang og meddelelser:

 

Erik er sygemeldt og holder pause indtil han raskmelder sig.

I den forbindelse er det aftalt, at klubhusudvalget ved behov hjælper John Steen med at bemande om onsdagen.

 

Der blev informeret om, at John-Steen ikke havde hørt noget fra Erik. Der har siden været kontakt, og der er styr på klubhus/lavet ordning med at bemande om onsdagen.

 

Juleløbet kan muligvis ikke afholdes i år, da det er Erik der arrangerer dette.

 

Klaus informerede om, at der er lavet aftale med Danske Bank om en MobilePay ordning til betaling på løbskontoret.

 

Der er endvidere ved at blive indført mulighed for at betale med debetkort og mastercard på løbskontoret.

 

Gymnastikafdelingen vil gerne have lov til at sætte lås på et skab i kælderen. Dette blev vedtaget.

 

Dørene til klubhuset forefindes ofte ulåste. Derfor bad Klaus om, at døren til vægtrummet blændes af som branddør. Dette blev vedtaget.

 

Klaus har, i forbindelse med at hoveddøren ”snydelukkes”, tjekket, at kun 3 atletikmedlemmer med chip har været i huset. Hans-Henrik vil tale med dem.

 

Klaus bad om, at løbskontoret kun bruges til møder i hovedbestyrelsen og Eventyrløbes styregruppe. Dette blev vedtaget.

Niels ønsker at fortsætte med at have arbejdsplads i det gamle mødelokale.

 

Ad) 2.

Hovedafdelingen, herunder økonomi:

 

Morten har modtaget penge fra Eventyrløbet.

 

Han har også modtaget sidste rate af lokaletilskud fra Odense kommune. Der er i alt modtaget kr. 257.000 for 2015.

 

Der spares i kommunen og Morten fortalte om forskellige udgifter, der ikke længere gives tilskud til.

 

Morten bad om, at tilbygningen laves færdig inden årsskiftet, så LR-kredit kan godkende, og så der kan afsluttes rent økonomisk.

 

Morten foreslog, at der laves en indvielse/reception i forbindelse med åbningen af den nye tilbygning. Dette punkt tages op til næste møde.

 

Klaus spurgte, hvem der skal sidde i det nye kontor i forhold til fordelingsnøglen. Atletikafdelingen skal melde tilbage vedrørende dette.

 

Morten bad afdelingerne godkende aktivitetstimeplanen for 2017, da den skal sendes til kommunen. Planen blev godkendt.

 

Klaus har sendt en mail til afdelingerne om, hvem der ønsker at bruge gymnastiksalen i 2017, så det kan lægges ind i kalenderen. Han har ikke fået nogen tilbagemelding og opfordrede derfor igen til dette.  

 

Morten informerede om, at der gennem de sidste to år er brugt kr. 598.000 på tilbygningen. Han havde lovet at oplyse dette til motions- og atletikafdelingerne.

Atletikafdelingen bidrager med kr. 120.000 og motionsafdelingen med ca. kr. 70.000.

 

 

Ad) 3.

Korte referater fra afdelingerne:

 

Gymnastik:

 

Thomas fortalte, at det går godt i afdelingen. De er kommet godt i gang med den nye sæson. Der er 650 medlemmer indtil nu.

 

Næste arrangement i afdelingen er traditionen tro juletræsfest på Risingeskolen.

 

Atletikafdelingen:

 

Der har været afholdt ungdoms- og holdmesterskaber, herrerne tog igen 3. pladsen i holdmesterskab.

 

Veteranerne blev igen mestre i mixhold. Og havde mange gode resultater.

 

Hans-Henrik fortalte, at han har fået en masse godt med fra mødet med afdelingernes formænd vedr. nye tiltag og rekruttering, og der er et godt samarbejde med gymnastikafdelingen.

 

Vintertræningen er i gang.

 

Motionsafdelingen:

 

Anne Mette fortalte, at stemningen i løbsgruppen er blevet diskuteret i styregruppen.

 

Endvidere snakkes der i afdelingen om tilskud til aktiviteter.
Landsstævnet 2017 er valgt til klubtur for både løb og cykling.

 

Anden fællesspisning er lige afholdt med 62 deltagere. Første fællesspisning havde 75 deltagere.

 

Der diskuteres stadig klubtøj i afdelingen.

 

Tværidrætslig:

 

Bent fortalte, at det går stille og roligt i afdelingen, og der er god aktivitet.

 

Walk’athonen gik godt med dejligt vejr. Der var ingen sure miner, alle var glade og tilfredse.
Der var knap 1000 deltagere.

 

Klubhuset:

 

Mogens, Carl P. og Anders er i viceværtudvalget.

De kigger huset igennem og laver en liste over ønskede vedligeholdsopgaver.

 

Der blev debatteret omkring udlejning af klubhuset:
”Hvad gør vi med fester, hvor der afleveres et urimeligt beskidt hus?”
Det blev vedtaget, at depositummet hæves og at Klaus bistår i svære situationer.

Morten skal tage dette op i udvalget.

 

Ad) 4.

Oplæg til nye tiltag.

 

Thomas uddelte et oplæg fra mødet, som de alle syntes havde været et godt møde.

 

Hans-Henrik havde talt med et tøjfirma og et firma, der kan levere drikkevarer med egne logoer. Han laver et oplæg om fælles muligheder til OGF.

 

Thomas fortsatte med at fortælle om mødet. De har talt om mission, strategi og vision, og konkret om en OGF-dag med afsluttende fest for alle medlemmer.

Og ikke mindst, nævnte Thomas, er der spørgsmålet om økonomi for sådan en OGF-dag.

 

Der var god stemning for et videre arbejde med de to retninger. Det blev foreslået, at der laves et udvalg med 2 personer fra hver afdeling til en styregruppe.

 

Nyt møde afholdes den 10. november.

 

Ad) 5.

Eventuelt:

 

Jørgen spurgte til bandereklamer.
Hans-Henrik fortalte, at Andreas arbejder videre med bandereklamer.

 

Hans-Henrik fortalte, at atletikafdelingen søger en regnskabsmedarbejder. De arbejder med, hvor stor arbejdsopgaven er, og at afdelingen får besøg af en udviklingskonsulent.

 

Der blev debatteret om arbejdsgangen i afdelingerne.

 

Sekretæren ønsker at fratræde posten ved næste generalforsamling.

 

Annette Pedersen ønsker at træde tilbage som formand. Hun foreslog, at Jørgen og hende bytter poster igen.

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

 

Tirsdag den 6.12.2016 kl. 18.30 Jørgen Bendix vil evt. gerne lave mad.

 

Referent: Anette Rasmussen Den 11.10.2016

Referatet er godkendt den 15.11.2016