Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

TIRSDAG DEN 15. marts 2016

 

 

Til stede: Annette Pedersen, Jørgen Bendix Petersen, Karen Høybye, Thomas Juul Hansen, Hans-Henrik Grabe, Buster Nielsen, Bent Jacobsen, Klaus Winther, Erik Larsen, Annemette Lønbo og Anette Rasmussen.

 

Afbud:      Morten Schreiner

 

Dagsorden:

 

  1. Postgennemgang og meddelelser.
  2. Hovedafdelingen, herunder økonomi.
  3. Korte referater fra afdelingerne:

         Gymnastik

          Atletik

          Motion

          Tværidrætslig

          Klubhuset

          Bladudvalg         

  1. Eventuelt.

 

Annette bød velkommen til Annemette Lønbo, ny formand i Motionsafdelingen.

Jørgen Bendix blev konstitueret til næstformand.

 

Ad) 1.

Postgennemgang og meddelelser:

 

Der blev kort debatteret omkring generalforsamlingen og det forslag der var indgivet fra et medlem. 

Klaus tilbød, at stå til rådighed for alle der har ønsker om udskrifter fra hjemmesiden.

 

Dirigentens håndtering af dette indslag på generalforsamlingen blev også debatteret og det blev aftalt, at bestyrelsen beklager dette og at Annette som formand skriver til Hanne.

 

Jørgen vil gerne deltage i SIKO’s repræsentantskabsmøde og repræsentere OGF.

Han spurgte om bestyrelsens mening om, at han vil udtrykke nogle holdninger til, bl.a. de mange dyre anlæg der oprettes rundt omkring, i stedet for at bruge pengene på idrætten. Dette blev debatteret og bestyrelsen sagde god for dette, hvis det femlægges positivt.

 

Klaus har fået klage fra nogle medlemmer fra gymnastikafdelingen, der ikke kan have deres ting i fred i kælderen, kaffe, kage osv.

Klaus spurgte, hvad vi skal gøre og udtrykte, at det er sørgeligt.

Det blev debatteret og der opfordres til, at afdelingerne kommenterer dette i information på hjemmesiden.

Det besluttes, at Thomas på vegne af gymnastikafdelingen sætter et skab med lås op.

 

Tilbygningen er snart færdig og indflytningsklar primo april.

Der er ønske om at male indgangspartierne, da kalkudtræk på murstenene er meget fremtrædende. Det blev vedtaget.

 

Ad) 2.

Hovedafdelingen, herunder økonomi:

 

Da Morten ikke deltog på mødet, var der ikke nyt herfra.

 

Ad) 3.

Korte referater fra afdelingerne:

 

Gymnastik:

 

Det er sæson for afdelingens opvisninger og konkurrencer.

 

Afdelingen holder den årlige lokalopvisningen OG-dag den 17. april og håber på, at kunne bruge hallen til dette formål. Da der muligvis skal spilles håndbold samme dag, og de så har første prioritet.

Afdelingen har inviteret Vejstrup Efterskole til at gæsteopvise. Og MOTUS er også inviteret, men dette er ikke bekræftet endnu.

 

Ved EM i tumbling, trampolin og dobbelt mini trampolin i Spanien den 28. marts er OGF stærkt repræsenteret. 4 senior og 3 junior tumblere, 1 junior trampolinspringere og 3 senior DMT.

 

Sportschefen og formanden holder for tiden samtaler med instruktørerne og forbereder den kommende sæson.

Afdelingen har to gymnaster, der er udtaget til det 11. DGI verdenshold.

 

Atletikafdelingen:

 

Afdelingen har vundet hold DM i 10 km landevej.

 

Peter Glans er udtaget som EM deltager.

 

Der har været indendørsmesterskaber med flotte resultater til afdelingen.

 

Der ved at være styr på tøjet, som medlemmerne glæder sig til at lufte.

 

Der blev debatteret lidt om den lille pressedækning inden for atletik og gymnastik.

 

Motionsafdelingen:

 

Der har været møde i cykelstyregruppen. Tre gamle medlemmer er stoppet og Preben er blevet ny formand og skal med i afdelingens bestyrelse.

 

Der var ca. 100 deltagere til fortræning til Eventyrløbet.

 

Der har været fællestræning med andre klubber, hvor OGF godt repræsenteret. De andre klubber var mere synlige med ens klubtøj. Derfor vil dette blive taget op i afdelingen.

 

I forhold til klubtøj, skal udvalg og tøj muligvis tages op til fornyet overvejelse.

 

Tværidrætslig:

 

Det går stille og roligt i afdelingen, og der er god tilslutning.

 

De har i afdelingen talt om, at man ikke skal tage kaffe med hjemmefra, men støtte klubben. Det viser sig, at det er fordi, kaffen er låst inde i klubhuset. Det besluttes, at Erik befrier kaffen igen.

 

Bent spurgte om der bliver fællesspisning igen? Annemette svarede, at det vil der fra efteråret, men i en anderledes udgave. Evt. med spisning hver onsdag og betalt madlavning (kok).

Det vil så muligvis blive færre deltagere hver uge.

 

 

 

Klubhuset:

 

Det blev debatteret, hvilke opgaver klubhusudvalget har.

 

Udvalget:

Atletik: Poul

Gymnastik: Sonja

TV-afdelingen: Gerda

Motion: John Steen

 

Bestyrelsen opfordrede udvalget til på deres møde at tage opgaven om at passe hele klubhuset op.

 

Det besluttes, at der på næste møde skal være et punkt på dagsordenen med udvalgets opgaver.

 

Ad) 4.

Eventuelt:

 

Hans-Henrik spurgte hvad vi (OGF) vil med hovedafdelingen, hvorfor er hovedafdelingen her.

Thomas fortæller om et stort strategimøde, der blev afholdt for år tilbage, men der skete ikke rigtig noget efterfølgende. Det blev til et fælles løbskontor.
Det er svært at gøre mere, med den opbygning vi har.

 

Der blev debatteret omkring det, at afdelingerne er selvstændige men har nogle fælles opgaver, som vi er gode til at udføre sammen (Eventyrløbet).

Vi er fælles om Eventyrløbet, klubhuset og tager beslutninger om huset i fællesskab.

 

Jørgen spurgte, hvad Hans-Henrik tænkte på. Hans-Henrik kunne tænke sig, at vi arbejdede sammen om nogle fælles opgaver, tøj osv.

 

Vores navn OGF blev også debatteret, alle afdelinger på nær atletik hedder OGF Gymnastik, OGF Motion og OGF TV. Men atletik hedder Odense Atletik/OGF.

 

Der blev også debatteret omkring evt. at lave en fælles OG-dag og, at der tidligere har været sådanne arrangementer.

 

Hans-Henrik udtrykte også utilfredshed med fordelingsnøglen og ønsker, at den skal omfordeles.

Der opfordres til et nyt møde i fordelingsnøgleudvalget. Udvalget består af:

Hans-Henrik, Thomas, Annemette, Andreas, Klaus og Morten.
Klaus indkalder til mødet.

-Klaus informerede om, at Odense Zoo-løbet måske synger på sidste vers.
Der mangler også ruteansvarlig og assistent, da de tidligere har trukket sig.

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

 

Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 18.30 atletikafdeling står for mad.

 

Referent: Anette Rasmussen Den 07.03.2016

Referatet er godkendt den 15.04.2016