Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

TIRSDAG DEN 18. august 2015

 

 

Til stede: Annette Pedersen, Jørgen Bendix Petersen, Buster Nielsen, Lone Ellegaard Østfeldt, Karen Høybye, Klaus Winther, Erik Larsen, Bent Jacobsen, Thomas Juul Hansen og Anette Rasmussen.

 

Afbud: Morten Schreiner, Birgit Nancke, Hans-Henrik Grabe.

 

Dagsorden:

 

1. Postgennemgang og meddelelser

2. Hovedafdelingen, herunder økonomi. (orientering af Annette Pedersen)

3. Korte referater fra afdelingerne:

      Gymnastik

      Atletik

      Motion

      Tværidrætslig

      Klubhuset

      Bladudvalget

4. Eventuelt.

 

 

 

Ad) 1.

Postgennemgang og meddelelser:

 

Niels Selck:

 

Jørgen B., Morten S. og Annette P. har holdt møde og gennemgået Niels’ aflønning.
De er blevet enige om, at den først aftalte aflønningsform er svær at gennemskue.
Derfor har de lavet et nyt oplæg til Niels.

 

Niels har endnu ikke svaret på dette oplæg.

 

I den forbindelse blev følgende debatteret:

- Hvad dækker aflønningen?

- Betænkeligheder i forhold til resultater på andre løb.

- Det blev diskuteret, hvem der skal betale for de forskellige arbejdsopgaver, som

  Niels og Klaus udfører.

- Ønske om gennemsigtighed af lønninger generelt på løbskontoret.

- Er der for mange opgaver, som ikke skal varetages af løbskontoret, men af de

  enkelte afdelinger.

- Kan der laves en arbejdsbeskrivelse til Niels/Klaus?

- Skal vi evt. have en adm.medarbejder til at afhjælpe Niels/Klaus?

 

Øvrige meddelelser:

 

Klaus beretter, at DHL-stafetten er gået over al forventning.
DHL’s direktør udtrykte, at det er gået langt bedre end tidligere år.

 

Klaus fortæller, at der er nedsat et byggeudvalg til at færdiggøre løbskontoret i den nye tilbygning.

 

Byggeudvalg:

Mogens Nielsen

Anders Krog

Carl Pedersen

Palle Lindegaard

Arkitekt Steen Frederiksen, (frivillig)

Klaus Winther

Lone Ellegaard

 

Færdiggørelsen tager udgangspunkt i de eksisterende råskitser.

 

Fordelingsnøgleudvalget har haft møde og er blevet enige om et oplæg til fordelingen.

Thomas har dog efter mødet tænkt over det endelige oplæg og har brug for at udtrykke sin bekymring for, om gymnastikafdelingen får mulighed for at udnytte de 5 %, som de skal betale for i styrketræningslokalet. Kan de få mulighed for at bruge lokalerne på et tidspunkt, hvor det er aktuelt for gymnasterne?

Dette blev debatteret, og om der skal være en genforhandling/revurdering hvert år.

 

Indvendingen blev hørt i bestyrelsen og det blev besluttet, at nøglen som aftalt bruges i 2015 og derefter revurderes.

 

 

 

Ad) 2.

Hovedafdelingen, herunder økonomi:

 

Annette P. udleverede regnskabet for første halvår.
Det blev aftalt, at bestyrelsen kigger på regnskabet og kommer med eventuelle spørgsmål til Morten på næste møde.

 

Ad) 3.

Korte referater fra afdelingerne:

 

Gymnastikafdelingen:

 

Afdelingen har udnævnt Jakob Baunsgaard som sportschef. Han vil bruge ca. 10-12 timer om ugen til denne opgave. Han skal bl.a. være med til udvikling af trænere, kurser og gymnastikken.

Dette er også i tråd med afdelingens udarbejdelse af en sportslig ledelse.

 

På mandag den 24. august afholder afdelingen sæsonens første ledermøde med 60-65 instruktører fordelt på 27-28 hold.

 

Der har i sidste weekend været udtagelse til flere af holdene og der er allerede 200 tilmeldte inden sæsonen er begyndt. Flere hold er også lukkede, da de er fyldte.

 

Til City Games har afdelingen også været repræsenteret. Stævnet er gået godt med samlet ca. 1000 deltagere, heraf ca. 100 gymnaster.

 

Ved årets HCA festival deltager afdelingen med opvisning og mulighed for at børn kan prøve at springe.
Det er også et tiltag fra Gym Danmark for at reklamere for det forestående VM i tumbling og trampolin her i Odense til november.

 

Atletikafdelingen:

 

DHL-stafetten er gået rigtig godt.

 

Ungdomsafdelingen er startet igen og med god tilslutning.

 

Der er kommet flere DM-medaljer i hus end sidste år.

 

Buster kommer direkte fra møde med hallen vedr. cykelarenaen.

Afdelingen har klare ønsker til hallen for bl.a. udstyr og temperatur i den nye arena.

Klaus spurgte til Andreas Jeppesen’s position i afdelingen. Buster informerede om, at han ikke er ansat i afdelingen.

 

Motionsafdelingen:

 

Spinning er ved at være klar til ny sæson.

Der arbejdes videre i afdelingen med den nye struktur i løbsgruppen. 2015 er startåret for den nye struktur med de udfordringer, som det indebærer.

 

Der gøres klar til København halvmarathon og til Grænseløb.

Grænseløbsturen mangler deltagere, da det ligger tæt på København halvmarathon.

Jørgen foreslog, at man tager kontakt til andre foreninger og tilbyder plads i bussen. Karen informerede om, at der er en arbejdsgruppe, der tager sig af denne del.

 

Tværidrætslig:

 

Afdelingens medlemmer har været aktive til at hjælpe ved DHL-stafetten.

 

Øtur til Fanø i lørdags gik rigtig fint. De havde fint vejr.

 

Diverse aktiviteter, bridge, syng-sammen, husorkester starter op til september.

 

Der er en positiv stemning i afdelingen.

 

Klubhuset:

 
Erik havde intet at berette.

 

Lone spurgte efter den fryser, som de plejer at bruge til tirsdagspisning. 
Erik fortalte, at der kommer en ny køl/frys. Og at den gamle er blevet flyttet over under tribunerne.

 

Annette P. havde en uheldig oplevelse i weekenden, da hun havde lejet klubhuset og opdagede, at der ikke var nogen muligheder for at sætte madvarer på køl, da rester fra DHL-stafetten fyldte hele køleskabet.

Dette er ikke hensigtsmæssigt, når huset bliver udlejet.

 

Mulighed for at sætte vare på køl/frys blev debatteret og hvornår, der kommer nye hvidevarer i køkkenet.

 

Der blev opfordret til, at der hurtigst muligt installeres nye hvidevarer og males færdigt i garderoben.

 

Bladudvalget:

 

Det blev besluttet, at dette punkt lukkes og Birgit informeres herom.

 

Ad) 4.

Eventuelt

 

Der blev debatteret om den nye hjemmeside.

 

Der var generel tilfredshed med hjemmesiden. Den justeres og er snart færdig.

 

Afdelingerne skal rydde op på deres sider og smide gamle opslag ud.

 

Thomas kommenterede, at der ikke nogen steder på den nye hjemmeside står, at OGF står for Odense Gymnastik Forening og evt. at den har eksisteret siden 1880.

 

Lone informerede om, at der arbejdes på betalingsmodul.

 

 

Karen informerede om uheldige episoder i kælderen. Motionsafdelingen har et skab som indeholder krus. Disse bliver brugt af uvedkommende og ligger derefter beskidte overalt i underetagen. Derfor har afdelingen sat lås på skabet med det resultat, at man har brudt skabet op for fortsat at kunne bruge krusene.

Yderligere tages der service med i kælderen uden at der ryddes op efterfølgende.

Dette blev diskuteret, og afdelingerne vil tage det med tilbage til afdelingerne og informere om denne uheldige opførsel.

 

Motionsafdelingen vil gerne betale en del af det låsesystem, som tidligere har været taget op i bestyrelsen. Der ligger et tilbud på kr. 50.000 plus moms for låsesystem i hele huset.

 

Der blev foreslået, at motionsafdelingen betaler for to døre, klubhuset for én dør, atletikafdelingen for én dør og gymnastikafdelingen for én dør.

 

Det blev aftalt, at afdelingerne skal forhøre sig i deres respektive afdelinger og give besked om resultatet til bestyrelsen senest fredag den 28. august 2015.

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

Tirsdag den 20.10-2015 kl. 18.30, Jørgen Bendix står for mad til mødet.

 

 

 

Referent: Anette Rasmussen Den 18.08.2015

Referatet er godkendt den 26.08.2015