Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

TIRSDAG DEN 19. JANUAR 2016

 

 

Til stede: Annette Pedersen, Jørgen Bendix Petersen, Morten Schreiner, Lone Ellegaard Østfeldt, Karen Høybye, Thomas Juul Hansen, Hans-Henrik Grabe, Bent Jacobsen, Klaus Winther, Erik Larsen, Birgit Nancke og Anette Rasmussen.

 

Dagsorden:

 

  1. Postgennemgang og meddelelser.
  2. Hovedafdelingen, herunder økonomi.
  3. Korte referater fra afdelingerne:

         Gymnastik

          Atletik

          Motion

          Tværidrætslig

          Klubhuset

          Bladudvalg         

  1. Generalforsamling
  2. Eventuelt.

 

Ad) 1.

Postgennemgang og meddelelser:

 

Klaus uddelte skrivelse fra Niels Selck til formændene, vedr. Eventyrløbs avis.

 

Klaus informerede om, at der ved første møde i samarbejdet mellem OGF og HCA-marathon, vedr. Byensbro og Odinsbro løbet 25. juni, blev gjort klart, hvad OGF forventer, og at det er et fælles løb for begge parter.
Niels og Mette står for marketing. Klaus, Line og Torben står for ruter og administrativt arbejde.

Hans-Henrik ville gerne hurtigst muligt høre mere om disse løb, da de kan have interesse for deres udenlandske deltager ved Master Event i samme periode.

 

Der var tidligere på dagen byggemøde vedr. færdiggørelse af den nye tilbygningen. Tegninger og opgave blev dd. lagt ud til udbud. Tilbud skal gives senest 28. januar 2016.
Planen er følgende 2 etaper:
1. etape, den nye tilbygning færdiggjort (løbskontoret).

2. etape, fællesrum/mødelokale integreres.

Klaus spurgte om afdelingerne vil betale til, at etape 2 bliver færdig samtidig?
Der var positiv tilbagemelding fra atletik og motion, men de vil se noget materiale, som de kan tage med til deres bestyrelser. De ønsker nogle beløb på omkostningerne.

 

Klaus fortalte, at der i går mødte 2 praktikanter op på kontoret, uden at han vidste noget om dette.
Han vil gerne høre bestyrelsens holdning til dette?

Hans-Henrik fortalte lidt om projektet, som er i samarbejde med University College Lillebælt. Og at Andreas Jeppesen har ansvaret for praktikanterne.

Hans-Henrik fortalte, at det drejer sig om 3 projekter.

-En praktikant er fra international markedsføring på DSU, hun vil gerne lave et projekt i OGF omkring branding. Fælles platform/branding af OGF. Hans-Henrik spurgte, om hun må interviewe nogle fra bestyrelsen.

-En anden praktikant er designer og vil prøve at bruge vores lilje til forskellige udformninger – en design manual.

-To programmører vil lave projekt omkring resultatformidling, tilmelding og administration.

Der blev debatteret omkring dette og det blev besluttet, at de i denne situation kan få en nøgle/brik til klubhuset.

 

Lone spurgte til en fælles holdning til udformning af foreningens lilje?

Der blev debatteret om dragter, farver og fælles brand, liljen – Oplevelse Glæde Fællesskab. 

 

Ad) 2.

Hovedafdelingen, herunder økonomi:

 

Klaus fortalte, at vandforbruget er blevet stabilt efter udskiftning af vandmåler.

 

Morten uddelte og gennemgik årsregnskabet.

 

Han opfordrede også til, at flere medlemmer bliver tilmeldt Fyns Support El.

 

Ad) 3.

Korte referater fra afdelingerne:

 

Thomas fortalte, at der i afdelingen har været gymnastikskole mellem jul og nytår med 65 deltagere.

 

Afdelingen har afholdt HCA-cup med ca. 350 tilmeldte gymnaster. Afdelingens egne gymnaster fik 18 medaljer ved denne konkurrence.

 

Der er forberedelse til Sportslørdag, hvor afdelingen bl.a. skal hjælpe hallens medarbejdere igennem hele weekenden.
Aftenfesten, hvor de 123 fynske danmarksmestre bliver hyldet, er blevet ændret, så alle deltagere selv skal betale. Afdelingen har derfor besluttet ikke at deltage i år.

 

Thomas udtrykte ærgrelse over, at gymnastikafdelingens udsmykning i fællesrummet i klæderen er blevet fjernet og er forsvundet.

Thomas og Hans-Henrik debatterede om fællesskabet i fællesrummet/ungdomsrummet i kælderen. De vil hver i sær tale med deres unge mennesker i afdelingerne.

De vil i fremtiden snakke sammen for at finde en fælles linie i rummet.

 

Atletikafdelingen:

 

Det går stille og roligt i afdelingen, hvor de også er ved at gøre klar til Sportslørdag.

 

Afdelingen skal holde et stævne i Cykelarenaen lørdag den 23. januar. Det er ikke et fuldt stævne, da ikke alle discipliner er klar i arenaen.
Der vil ved denne lejlighed være en særlig anderkendelse af Rosa.
Det blev foreslået, at hun indstilles til årets OG’er.

 

Motionsafdelingen:

 

Afdelingen har holdt sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen.
Der er endnu ikke nogen opstillet til posten som formand.
Afdelingen arbejder på en plan B.

 

Tværidrætslig:

 

Der afholdes bestyrelsesmøde januar.
Der er ca. 200 medlemmer i afdelingen.

 

Det blev foreslået, at listen over nåle og OG’er bliver lagt ud på hjemmesiden.
Klaus vil kigge på dette.

 

Klubhuset:

 

Indstillinger til årets OG’er kan afleveres i klubhuset om onsdagen.

Karen spurgte til hovedrengøring af klubhuset.
Dette blev debatteret og det blev besluttet, at TV-afdelingen kan tjene lidt på denne opgave. Bent skal snakke med Henny’erne om dette.

 

Bladudvalg:

 

Hovedafdelingens bestyrelse vil igen foreslå til generalforsamlingen, at bladet lukkes.

I den forbindelse skal der igen laves vedtægtsændringer. Anette Rasmussen tilretter ændringerne fra sidste år og sender dem til Klaus.

 

Ad) 4.

Generalforsamling:

 

Et bestyrelsesmedlem (næstformand) Jørgen Bendix genopstiller.

Kasserer Morten Schreiner genopstiller.

Suppleant Lone Ellegaard Østfeldt afgår og Karen Høybye opstiller. (Hvis ikke atletik afdeligen finder et forslag til denne post)

 

Ad) 5.

Eventuelt:

 

-

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

Generalforsamling torsdag den 25.02-2016 kl. 19.00.

 

 

 

Referent: Anette Rasmussen Den 19.01.2016

Referatet er godkendt den 07.02.2016