Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

TIRSDAG DEN 6. december 2016

 

 

Til stede:   Annette Pedersen, Jørgen Bendix Petersen, Morten Schreiner, Thomas Juul Hansen, Hans-Henrik Grabe, Bent Jacobsen, Anne Mette Lønbo, Karen Høybye og Anette Rasmussen.

 

Afbud:      Erik Larsen og Klaus Winther.

 

Dagsorden:

 

  1. Postgennemgang og meddelelser.
  2. Hovedafdelingen, herunder økonomi.
  3. Korte referater fra afdelingerne:

         Gymnastik

          Atletik

          Motion

          Tværidrætslig

          Klubhuset

          Bladudvalg         

  1. Oplæg til nye tiltag.
  2. Eventuelt.

 

 

Ad) 1.

Postgennemgang og meddelelser:

 

Annette fortalte, at Erik Rune Larsen, teknisk koordinator fra Odense Kultur & Idrættenshus, har bedt om, at en gammel ramponeret Eventyrløbscampingvogn fjernes. Det blev besluttet, at Klaus, på vegne af Eventyrløbet, skal sørge for, at den bliver fjernet og skrottet.

 

Morten informerede om, at kreditforeningen Real Kredit kommer 7. december og godkender byggeriet, så der kan afsluttes med Middelfart Sparekasse. Morten vil være der til denne gennemgang. 

 

 

Ad) 2.

Hovedafdelingen, herunder økonomi:

 

Morten oplyste, at Odins Bro-løbet gav underskud. OGF har betalt kr. 15.421 til dette underskud, og der vil yderligere komme regning på kr. 3.415.
Der blev debatteret om Odins Bro-løbet, underskud, tidspunkt for løbet og generelle holdninger til dette løb.

 

Morten delte bilag med fordelingsnøglen 2016 ud. Denne blev godkendt, og det blev aftalt, at der skal afholdes nyt møde i udvalget, hvor fremtidens fordelingsnøgle skal aftales. Morten indkalder til dette møde.

 

Ved gennemgang af fordelingsnøglen, blev der debatteret om rengøring, rengøringsudgifter og ikke mindst uheldige situationer med uacceptable tilbageleveringer af klubhuset efter udlejning.  

Dette udledte en debat omkring, hvordan vi kan lave nogle retningslinjer for udlejning og brug af klubhuset.

Det blev aftalt, at hvis lejer af klubhuset ikke er kendt af Klaus, skal han kontakte den pågældende afdeling, hvorfra udlejer er medlem. Den pågældende afdeling skal derefter godkende lejer, inden der kan laves lejekontrakt.

 

Ad) 3.

Korte referater fra afdelingerne:

 

Gymnastik:

 

Thomas fortalte, at der har været juletræsfest i afdelingen. Der var 100 deltagere og rigtig god stemning. Der kunne sagtens have været mange flere. Thomas sagde, at der til næste år, for dette arrangement, skal laves større reklame, og denne skal ud tidligere. Afdelingen vil også fremover lave dette juletræsarrangement.

 

Endvidere afholdes der i afdelingen juleopvisning med efterfølgende hygge/æbleskiver i klubhuset tirsdag den 13. december.

 

Afdelingen har afholdt julebowlingarrangement for afdelingens instruktører med 46 deltagere.

 

Thomas forklarede omkring en mailkorrespondance, vedr. afregning fra Eventyrløbet, der har været mellem Klaus og gymnastikafdelingen. Afdelingen havde forespurgt en forklaring på denne afregning.

Da Klaus ikke var til stede ved dette møde, blev det besluttet, at det tages op i Eventyrløbets styregruppe.

 

Atletikafdelingen:

 

Hans Henrik informerede, at de har kunnet give Line flere timer på kontoret.
Der er stigning i afdelingens medlemstal, i ungdomsafdelingen. Det er meget positivt.

 

Vinterturneringen er godt i gang. Afdelingen har fået en 3. plads i holdcross.

 

Til Sportslørdag den 21. januar laver afdelingen et show-stævne med div. aktiviteter. Det arrangeres for at blive mere kendte og set.

 

Afdelingen får besøg af en konsulent til klubudvikling.

 

Hans Henrik informerede, at Dansk atletik er meget positive over udviklingen i atletikafdelingen.

 

Endvidere oplyste han, at der er en sund økonomi i afdelingen.

 

Motionsafdelingen:

 

Anne-Mette informerede om, at der i afdelingen er lavet retningslinjer for aktiviteter i cykel- og løbsafdelingen. De to styregrupper får et beløb, som ud fra disse retningslinjer kan bruges til aktiviteter, der bl.a. skal bruges til minimum to årlige aktiviteter, hvor alle kan deltage.

 

Endvidere blev det oplyst, at juleløbet alligevel bliver til noget i år. Dog med ændring af tidspunkt og udformning af løbet.

 

Der kommer også nytårsløb - både cykel- og orienteringsløb.

 

Anne-Mette oplyste, at hun har været til online kursus. Et DGI-kursus vedr. årshjul fra Plan disc. Anne-Mette var meget begejstret for dette kursus.

 

Hun kunne også fortælle, at den aftale, afdelingen har haft med en fysioterapeut, nu skal evalueres. Der er betalt kr. 5000,- i efteråret, men der har ikke været den store efterspørgsel på dette tilbud.

 

Tværidrætslig:

 

Bent fortalte, at det går godt i alle afdelingerne.
I morgen den 7. december, er der gåtur til Flakhaven med efterfølgende hygge og æbleskiver.

 

Endvidere fortalte han, at der den 7. januar er nytårsmarch til Enebærodde. Der vil være ruter på 5 og 10 km.

 

Alle i afdelingens bestyrelse ønsker at fortsætte til generalforsamlingen.

 

Klubhuset:

 

Karen forespurgte på, om der skal laves nogle vedtægtsændringer i forhold til klubhusudvalgets opgaver. Dette blev debatteret.

Det blev aftalt, at det skal tages op som et punkt på næste bestyrelsesmøde.

 

Ad) 4.

Oplæg til nye tiltag.

 

Udvalget informerede, at de har valgt at opløse udvalget igen.

Bl.a. fortalte Anne-Mette, at motionsafdelingen for øjeblikket ikke har mulighed for at stille med frivillige til flere arrangementer.
Derudover har de i udvalget drøftet, at det er rigtig svært at finde et tidspunkt i kalenderen for et sådan arrangement.

 

Derfor blev dette projekt sat i bero for nu.

 

Ad) 5.

Indvielse/reception af tilbygning.

Dette punkt blev flyttet til næste møde.

 

 

Ad) 6.

Datoer for generalforsamlinger.

 

Hovedbestyrelsen 23. februar 2017

 

Gymnastikafdelingen 9. februar 2017

 

Atletikafdelingen 7. februar 2017

 

Motionsafdelingen 8. februar 2017

 

TV-afdelingen 6. februar 2017

 

Ad) 7.

Eventuelt:

 

-

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

 

Tirsdag den 24.01.2017 kl. 18.30 Jørgen Bendix vil evt. gerne lave mad.

 

Referent: Anette Rasmussen Den 06.12.2016

Referatet er godkendt den 31.12.2016