Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

TIRSDAG DEN 7. juni 2016

 

 

Til stede: Annette Pedersen, Jørgen Bendix Petersen, Morten Schreiner, Karen Høybye, Thomas Juul Hansen, Hans-Henrik Grabe, Bent Jacobsen, Klaus Winther, Anne Mette Lønbo og Anette Rasmussen.

 

Afbud:      Erik Larsen.

 

Dagsorden:

 

  1. Postgennemgang og meddelelser.
  2. Hovedafdelingen, herunder økonomi.
  3. Korte referater fra afdelingerne:

         Gymnastik

          Atletik

          Motion

          Tværidrætslig

          Klubhuset

          Bladudvalg         

  1. Klubhusudvalgets opgaver.
  2. Eventuelt.

 

 

Ad) 1.

Postgennemgang og meddelelser:

 

Hanne har igen sendt en klage til Annette. Hun ønsker en officiel undskyldning på hjemmesiden. Klaus bekræfter, at der foreligger undskyldning på nettet i sidste referat. Det blev besluttet, at Annette igen tager kontakt til Hanne og får lukket sagen.

Der blev debatteret på mødet, og der var enighed om, at denne sag skal afsluttes.

 

Klaus fortæller, at Eventyrløbet er veloverstået, og at der var færre deltagere.

Der blev debatteret om en generel mætning af div. løb. Undtaget er DHL-stafetten.

Der blev yderligere debatteret omkring udvikling af andre arrangementer eller, om vi skal bruge vores kræfter på de løb, som vi har erfaring med, og gøre det bedste for dem.

Der blev spurgt til evalueringen af nedgangen i Eventyrløbet og konsekvenserne rent økonomisk. Klaus bekræftede, at der bliver arbejdet med besparelser og ændringer i fremtiden.

Odense Zoo-løbet står for døren. Jørgen Bendix og Morten Schreiner har taget opgaven med ruteplanlægning. Klaus takkede for det.

 

Ad) 2.

Hovedafdelingen, herunder økonomi:

 

Tilbygningen er snart færdig. Det har til dato kostet kr. 460.000 og der er kr. 177.000 tilbage på byggekontoen.

Klaus supplerede med, at inddækningen bliver lavet, så det ser pænt og færdigt ud.

2. etape er sat i bero, til der er økonomi til at færdiggøre det.

 

Der kommer kr. 88.000 pr. rate fra Odense kommune.

 

Bent Jakobsen er død og skal bisættes på lørdag. Det blev besluttet, at sende en krans fra hovedbestyrelsen.

 

Morten spurgte om aktierne i Danske Bank skal sælges?
Det blev vedtaget at sælge.

 

Klaus spurgte til et evt. tilskud til tilbygningen fra Motion og Atletik, da afdelingerne også bruger faciliteterne i dagligdagen.

Hans-Henrik oplyste, at de i afdelingen ikke har drøftet dette endnu.
Anne Mette ville gerne informeres noget mere.
Klaus’ ønske er 1/6 del fra hver afdeling.
Hans-Henrik beder om nogle beløb og vil så tage det op i bestyrelsen.

 

Karen spurgte til de nye låse. Klaus kunne informere, at det er lige oppe over.
Anne Mette spurgte om, hvornår hun kan melde noget ud i afdelingen. Klaus oplyste, at det er nu.

 

Ad) 3.

Korte referater fra afdelingerne:

 

Gymnastik:

 

Gymnastikafdelingens sæson er ved at slutte.

Der har været senior DM i tumbling, trampolin og DTM med fine resultater. Og DR lavede live streaming.

Der blev afsluttet med mange medaljer til afdelingen og en fest i klubhuset for deltagerne.

 

Næste sæson er under udarbejdelse.

 

Der er kommet nyt skum i springgraven i Midskov og træningsweekenderne er startet dernede.

 

Atletikafdelingen:

 

Økonomien ser rigtig god ud.

 

Nordisk mesterskab for masters står for døren. Der er desværre manglende sponsorindtægter. Men der er rekord mange deltagere. Stævnet bliver også godt for byen.

 

Afdelingen har haft deltagere med ved løb i England, Norge og Belgien.

 

Rasmus kvalificerer sig muligvis til EM og har kvalificeret sig til U23 NM.

 

DT-holdet har deltaget i DM-finalen.

 

Der har været mange gode resultater i afdelingen.

 

Afdelingen har påtænkt at ansætte en deltidstræner i ungdomsafdelingen.

 

Klaus spurgte til, hvor mange deltagere der er til NM masters. Hans-Henrik svarede 523 til dato og at stævnet er 1-3 juli. Endvidere spurgte Klaus, om de har brugt Niels til sponsorater. Det kunne Hans-Henrik ikke svare på.

 

 

Motionsafdelingen:

 

Anne Mette oplyser, at der til dato er 385 medlemmer i afdelingen.


Afdelingen vil efter opfordring fra Morten deltage i løb med avisen.

 

Der er åbnet salg for løbetrøjer til en nedsat pris på kr. 199.

Det ses i kredsene, når OGF’erne kommer i deres nye trøjer.

Der blev debatteret om tøj i motionsafdelingen.

 

Afdelingen har sendt information ud vedr. madaftner.

 

Der er lavet aftale med fysioterapeut Arne Sørensen om, at der hver onsdag kl. 19-20 vil komme en af hans fysioterapeuter.

Forsøgsordningen er i september – oktober – november, og afdelingen betaler for medlemmerne.

 

 

Tværidrætslig:

 

Der er walking 4 gange om ugen og sommer bridge om onsdagen.

 

Det går stille og roligt i afdelingen, og de ser frem til efterårets aktiviteter.

Afdelingen skal hjælpe med div. arrangementer i OGF.

 

Ecco walkathon gentages i år.

 

Klubhuset:

 

Erik er syg.

 

Ad) 4.

Klubhusudvalgets opgaver.

 

Da Erik er syg, blev det vedtaget at punktet tages op igen til næste møde.

 

Bestyrelsen debatterede om emnet.

 

Der er manglende personale i klubhuset, når der er sygdom.

 

Erik har oplyst, at udvalget kun har med baren at gøre. Og der holdes møde en gang om året. Ingen kommer med forslag til disse møder.

 

Det blev foreslået, at der afholdes møde hvert kvartal.

 

Der blev debatteret om manglende politik og opgaver til udvalget.

 

Det blev besluttet, at Morten skal indkalde til møde i udvalget.
Mødet skal holdes inden næste møde i hovedbestyrelsen. Og Morten skal derefter melde tilbage på næste møde, hvor punktet tages op igen.

 

Ad) 5.

Eventuelt:

 

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

 

Tirsdag den 23. august 2016 kl. 18.30 Jørgen Bendix vil evt. gerne lave mad.

 

Referent: Anette Rasmussen Den 07.06.2016

Referatet er godkendt den 11.08.2016