Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

 

 

ODENSE GYMNASTIKFORENING

HOVEDBESTYRELSEN

 

 

 

REFERAT fra bestyrelsesmødet den 7. marts 2017.

 

 

 

Afbud: Annette Pedersen, Christina Holmegård,
Poul Tesch deltog indtil ca. 19.00.

 

 

Punkt 1 – Velkomst.

 

Velkommen til de nye medlemmer af hovedbestyrelsen.

Kommentarer til generalforsamlingen.
God dirigent og fin afslutning på den lange drøftelse af forslag til vedtægtsændringer omhandlende blad/orienteringsskrivelse til medlemmer.


Hovedafdelingens bestyrelse vedtog, at genoplive forslag om, at der udarbejdes et årsskrift med referater fra afdelingernes generalforsamling, oplistning af modtagere af blå- og guldnåle, årets OGF og årets største arrangementer nævnt i ”highlights” og billeder af året der gik.
Årsskriftet vil komme til at ligge på hjemmesiden som elektronisk blad og vil kunne printes ud derfra.

Skriftet skal udarbejdes og være færdig inden 1.5.2017.

 

Hovedafdelingens sekretær vil stå for samling af bladet. Alt materiale, der ønskes indarbejdet i skriftet skal afdelingsformændene sende til Karen senest 9. april 2017.

Punkt 2 - Konstituering.

Valg af næstformand: Annette Pedersen
Sekretær: Karen Høybye

Punkt 3 - Mødeplan 2017.

Der var ønske om at få fastsat en møderække – gerne med nogenlunde fast kadence.

Bestyrelsen blev enige om følgende datoer:

18. april, 20. juni, 5. september, 7. november og 12. december.

 

Alle møder afholdes i klubhuset kl. 18.30.

Punkt 4 - Forretningsorden.

Der var fremsendt 1. udkast til forretningsorden.

Der var enighed om at arbejde videre med dette udkast og sekretær indarbejder de foreløbige kommentarer. Forretningsorden drøftes og færdigbearbejdes på næst møde i april.

Samtidig var der enighed om, at alle bestyrelsesmedlemmer særligt skal overveje input og forslag til
”hovedafdelingens kerneopgaver” til mødet i april.

 

Punkt 5 - Orientering. siden sidst:

Klaus W. :
Mobil pay er klar. 24 44 18 80 (business nr., der er behæftet med gebyr).
Nr. kan bruges til alle arrangementer, indbetalinger til stort set ALT.
Klaus overveje håndteringen af indbetalingerne, hvis der kommer for mange indbetalinger der ikke kan identificeres eller som bliver blandet sammen.

Klaus W.:
Der er indgået  klage over ”behandling”  af gymnastiksalen. Efter almindelige aktiviteter, er salen efterladt med ødelagte gardiner. Det er ligeledes ofte oplevet, at der har været taget mad med ind i salen, så næste hold oplever at skulle forholde sig til krummer, madrester etc.
Det blev igen understreget, at vores lokaler skal holdes og der fra afdelingsformændenes side må tænkes i beslutninger/handlinger, der kan dæmme op for disse problemer.

Klaus W.
Der blev kommenteret på rengøring i baderummene til generalforsamlingen og han har derfor fulgt situationen nøje. Renholdelse af baderummene er en stort problem og problemmæssigt en gordisk knude.

Klaus oplyste, at der nu bliver skummet 3 gange om ugen og det burde kunne løse lidt af problemet. Derudover gennemgik han rengøringsplanen for klubhuset. Karen opfordrede til at rengøringsplanen blev offentliggjort mhp at give medlemmer indblik i, hvad der bliver gjort rent og hvornår.

Der blev drøftet kapacitet i baderummene. Der var enighed om, at det formentlig kun er et spørgsmål om tid, før der skal betales for benyttelse af baderummene i Atletikstadion.

Der betales i forvejen for brug af lokaler på skoler og i Idrætshaller.
Det bør seriøst overvejes at få baderummene i klubhuset udvidet, jfr. tidligere overvejelser om at bruge ca. 1/3 af midterrummet i kælderen.

Klaus W.:
Klaus efterlyste afklaring af tidligere fremsat forslag i forhold til gratis deltagelse til de af motionsafdelingens medlemmer, som vil hjælpe med den nye gårute.  
Hans-Henrik oplyste, at Atletikafdelingens bestyrelse vil ikke være med. Argumentet er, at der ikke er opfattelse af, at der er behov for hjælp.
Hans-Henrik anbefaler derfor, at det bliver taget op med DHL styregruppen.
Klaus oplyste, at der skal bruges min. 22 ekstra hjælpere til gåruten.

Holdningen fra atletikafdelingens bestyrelse vækker lidt undren, da det jo svarer til at atletikafdelingens medlemmer løber gratis med i Eventyrløbet mod at hjælpe til arrangementet.
 
Jørgen B.
Kort orientering om møde med HCA Marathon om samarbejde om Odins-broløbet.
Bestyrelsen drøftede og delte overvejelser efter fremlæggelsen.
Der var enighed om, at Klaus, Jørgen og Karen formulerer svar til HCA, jfr. bestyrelsens overvejelser..

Punkt 6 - korte referat fra afdelingerne:

Thomas:
OGF dag 23.4.2017.
Konkurrencer og opvisninger presser sig på her i foråret.
Næste sæson er allerede under forberedelsen.

Annemette:
Træning for skadede startes op i motionsafdelingen. Formål er at fastholde medlemmer med skade og hjælpe medlemmer med at vende tilbage til aktivt løbeliv.
Lille udskiftning i løbestyregruppen, nyt medlem Alexander.
Cykelstyregruppen har  først valgmøde den 20.3.2017.

Hans-Henrik
God generalforsamling med god positiv ånd.
Afslutning på en god vintersæson.
Atletikafdelingen har opnået meget fine resultater og er p.t. Danmarks bedste klub på mellemdistance.

Bent:
Rolig og udramatisk generalforsamling.
Sædvanlige vinteraktiviteter med god tilslutning.

Klubhus:
Ingen kommentar ud over at vi har fået ny formand for klubhuset. Alle glæder sig til det fremtidige samarbejde og håber vi kan få klubaftnerne til at blomstre igen.

 

 

Punkt 7 – eventuelt.

 

Morten:
Orientering fra møde i lokalhistorisk arkiv for Bolbro. Der er forslag om, at OGF kan komme med i Civica’s evighedskalender. Opgaven lægges til Niels Selck.

Jørgen B.:
Orientering om deltagelse i næste SiKO møde.

Hans-Henrik

Atletikafdelingen får besøg af Wilson Kipketer den 18. april. Wilson vil give fordrage for atletikafdelingens mellemdistanceløbere.


ref. K.Høybye