Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

TIRSDAG DEN 18. november 2014

 

 

Til stede: Jørgen Bendix Petersen, Morten Schreiner, Annette Pedersen, Claus S. Nielsen, Karen Høybye, Alex Tesch, Mogens Nielsen, Klaus Winther, Erik Larsen, Bent Jacobsen, Thomas Juul Hansen og Anette Rasmussen.

   

Gæst:        Kenneth fra Partner House.

 

Dagsorden:

 

1. Postgennemgang og meddelelser

2. Hovedafdelingen, herunder økonomi

    - Kontingent til hovedafdelingen for 2015

3. Korte referater fra afdelingerne:

      Gymnastik

      Atletik

      Motion

      Tværidrætslig

      Klubhuset

      Bladudvalget

4. Eventuelt.

 

 

 

Ad) 1.

Postgennemgang og meddelelser:

 

Jørgen har haft et møde med Niels vedr. hans arbejde med sponsorater. Dette vil Klaus komme ind på senere.

 

Meddelelser fra Klaus:

 

Klaus har fået nogle forespørgsler på udlejning af Klubhuset.

Bl.a. til en nytårsfest arrangeret af et medlem fra atletikafdelingen.

Klaus spørger om bestyrelsens holdning til dette?
Efter snak om problematikker og ønsker om, at klubhuset også skal bruges af vores medlemmer, beslutter bestyrelsen at sige ja til denne udlejning.

 

Der foreligger endnu en forespørgsel på udlejning af klubhuset til en gammel gymnasiefest. Forespørgeren er medlem af atletikafdelingen. Og det besluttes igen at sige ja under samme betingelser som alle andre udlejninger. Det skal indskærpes overfor udlejer, at rengøringen skal være i orden ved aflevering.

 

Klaus orienterer om, at vores projektor ikke fungerer. Reparation er sat i gang.

 

Klaus samarbejder med Torben Simonsen omkring HCA-festival.

 

Nyt løb er under udarbejdelse. Løbet hedder PR-Challange HCA-airport og skal foregå på flyvepladsen i Beldringe den 18. april 2015. Der vil være et maksimalt deltagerantal på 2500 og mulighed for 5 og 10 km løbsdistancer.

 

OGF har lavet samarbejde med Odense cityforening om salg af juletræer på Flakhaven. Det vil være en form for ”discount” salg, uden fødder og vejledning.

 

Zoo-løbet skifter navn til Odense Zoo familieløb. Datoen bliver den 17. juni 2015.
Tanken er følgende løb, rent kvindeløb, rent herreløb og familie/børneløb.

 

Niels har lavet en sponsoraftale med Middelfart sparekasse gældende for de næste 3år.

 

Der er en aftale under udarbejdelse med OK-benzin. Der vil komme yderligere information, hvis dette udføres.

 

Der har været første møde i energiudvalget.
De har lavet et forslag på en fordelingsnøgle lydende på 1 del til gymnastikafd., 2 dele til motionsafd. og 4 dele til atletikafd.

Hver afdeling skal betale et fast årligt beløb på kr. 25.000 og tv-afdelingen skal derudover betale et fast beløb på kr. 10.000 pr. år.

Dette skal der arbejdes videre med i gruppen. Atletikafdelingen vil gerne snakke forslaget igennem i afdelingen.

Der har også været snakket om evt. betaling ved events. eller ved overnatnings- arrangementer. Det foreslås, at der betales kr. 20 pr. person ved overnatning pr. døgn. Dette besluttes af bestyrelsen.

Det besluttes, at den nye fordelingsnøgle skal være med virkning fra 1/1-2015.

Thomas ytrer utilfredshed med datoen for start af denne beslutning, da det har stor betydning for gymnastikafdelingen.

 

 

Under punktet Postgang og meddelelser kom Kenneth fra PartnerHouse på besøg.

Han fremlagde forslaget til fornyelse af vores hjemmeside. Prisen på dette lyder på kr. 28-35.000 + moms.

En enig bestyrelse beslutter at sige ja til tilbuddet. Klaus kontakter Partnerhouse 19. november, så de kan starte arbejdet.

 

Jørgen indbyder til åbent hus den 19. december, hvor Morten Schreiners 60-års fødselsdag fejres kl. 15 – 18 i klubhuset.

 

Ad) 2.

Hovedafdelingen, herunder økonomi:

 

For at afslutte sagen med tinglysningen skal advokatfirmaet bruge kopi af sygesikringsbevis og pas el. kørekort fra alle bestyrelsesmedlemmer.

I den forbindelse har Morten også kopi af lejekontrakten med til gennemlæsning af bestyrelsen. Kontrakten er udfærdiget af advokatfirmaet.
Bestyrelsen godkendte efterfølgende lejekontrakten.

 

Morten skal til møde med Middelfart Sparekasse og advokatfirmaet vedr. den nye lejekontrakt og godkendelse af tinglysningen.
Morten oplyser, at prisen for tinglysningen er kr. 46.000. Dette er en pris Morten har forhandlet ned fra ca. det dobbelte.

 

Morten har fået kk i Nordea lukket.

 

Morten forudser et evt. underskud i foreningen for 2014, bl.a. pga. nedskrivninger.

 

Ansøgning om lokaletilskud er sendt til Odense kommune.

 

Samarbejdsaftale med EnergiFyn skal fornyes. Og i den forbindelse opfordres der til, at atletik- og gymnastik-afdelingerne gør en indsats for at få nogle flere medlemmer til at deltage. Morten vil prøve at få noget elektronisk materiale, der kan lægges ud på hjemmesiden.

 

Kontingent til hovedafdelingen for 2015 – Se ovenfor under meddelelser vedr. fordelingsnøgleforslag.

 

 

Ad) 3.

Korte referater fra afdelingerne:

 

Gymnastikafdelingen:

 

7. december holdes den årlige juletræsfest på Risingskolen. Med Luciaoptog, nisser og tombola.

 

Der har været VM og ungdoms-VM i USA, hvor OGF er flot repræsenteret på landsholdet med 9 af 16 deltagere. Der var flotte resultater og placeringer.

 

Trampolin vandt en sølvmedalje til NM.

 

Der er godt gang i aktiviteterne og diverse konkurrencer.

 

Vores nye klubdragt er blevet klar og købt af rigtig mange medlemmer.
Den er lavet i samarbejde med Sport Direct.

 

21. november holdes julearrangement for instruktørerne i afdelingen. Bowling og spisning med 52 deltagere.

 

Atletikafdelingen:

 

Der er lavet aftale om nyt klubtøj og et sponsorat.

 

Bestyrelsen vil ændre strukturen omkring DHL-stafetten. Man vil gerne have en styregruppe, hvor der sidder medlemmer fra atletikken og bestyrelsen. Og så skal der ansættes en ny medarbejder.

Bestyrelsen har d.d. haft møde med Lars Utzon og deres samarbejde ophører.

Det er planen, at den nye medarbejder skal samarbejde med det eksisterende løbskontor.

Der spørges til, om det skal være en fuldtidsansat. Det vil afdelingen gerne have på sigt.

Klaus kommenterer, at han vil gøre et stort arbejde for, at dette samarbejde skal komme godt i gang.

 

Simone har vundet sølv til NM i cross og er udtaget til at deltage til EM.

 

Afdelingen samarbejder med Odense kommune om at lave atletikundervisning til skoler.
Der vil blive afholdt et stævne den 18/5-2015 for skolerne med håb om, at det vil give flere ungdomsmedlemmer. Der arbejdes også med en atletikskole.

 

Motionsafdelingen:

 

Afdelingen arbejder med vedtægtsændringer, så de kan blive klar til generalforsamlingen.

 

De har i afdelingen fået hjælp fra Odense kommune til arbejdet med at få en bedre struktur.

 

Der er juleløb 13/12 og nytårsløb 31/12 og afdelingen opfordrer alle medlemmer i OGF til at deltage.

 

Madaftnerne er en stor succes med rekorddeltagelse på 101.

 

Tværidrætslig afdeling:

 

Afdelingen er kommet godt i gang med alle aktiviteter og der er god tilslutning.

Dog er der en lille medlemsnedgang og dette arbejdes der med.

   Karen spørger til, hvordan de vil finde nye medlemmer.
Bent fortæller, at de vil uddele deres foldere.

   Det foreslås, at det lægger nogle af disse foldere ud ved juletræssalgsstederne.

Der afholdes tur til juletræet på Flakhaven.

 

Klubhuset:

 
Erik informerer om, at juleløbet oprindelig var klubhusets løb. Det foregår i Snapind- skoven, 2. lørdag i december, 13. december, kl. 13 eller ved indgangen til atletikstadion kl. 12.40

 

Bladudvalget:

 

Mogens mangler igen indhold til bladet. Er bladet ved at gå i sig selv??

Det debatteres om blade skal nedlægges.

Bent tror, at det vil være ilde set i tv-afdelingen. Og at man vil miste medlemmer på dette. Bent spørger ind til, hvordan motionsafdelingen laver nyhedsbrev.

 

Det besluttes, at bladet lukkes.

 

Ad) 4.

Eventuelt

 

Klaus har hørt, at Troels Troelsen stiller op som formand i OGF’s hovedbestyrelse, og vil gerne høre bestyrelsens mening. Dette debatteres.

 

Følgende datoer er besluttet til afholdelse af generalforsamlinger:

 

Tværidrætslig afdeling, den 16. februar 2015
Atletikafdelingen, den 17. februar 2015

Motionsafdelingen, den 18. februar 2015

Gymnastikafdelingen, den 19. februar 2015
Hovedafdelingen, den 26. februar 2015

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

Mandag den 19. januar 2015 kl. 18.30.

 

 

Referent: Anette Rasmussen, den 18.11.2014

Referatet er godkendt den. 3.12.2014