Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

TORSDAG DEN 27. marts 2014

 

 

Til stede: Jørgen Bendix Petersen, Morten Schreiner, Annette Pedersen, Claus S. Nielsen, Alex Tesch, Karen Høybye, Mogens Nielsen, Klaus Winther, Erik Larsen, Bent Jacobsen, Thomas Juul Hansen og Anette Rasmussen.

 

Dagsorden:

 

1. Postgennemgang og meddelelser

2. Økonomi

3. Eventuelt.

 

 

 

Ad) 1.

Postgennemgang og meddelelser:

 

Niels har fremvist nogle skilteforslag til OGF’s klubhus.

Der debatteres, om der evt. kun er Eventyrløbet der skal fremhæves på huset, i forhold til alle de andre aktiviteter, der også er i OGF.

Der kommer flere forskellige forslag, lysavis, bannere, pictogrammer o.l.

Afdelinger vil evt. også gerne profileres på vores klubhus.

Det er positivt tilkendegivelse af skiltning indenfor.

Bestyrelsen vil gerne have nogle forslag at vælge imellem.

Mogens foreslår at skiltefirmaet mødes med nogle interesserede fra afdelingerne og høre og notere ønsker og holdninger.

 

Ad) 2.

Hovedafdelingen, herunder økonomi:

 

Vi har en lang debat i løbet af aftenen, hvor mange holdninger og spørgsmål bliver vendt.

Morten fremlægger, uddyber og forklarer om regnskabet for 2013.

 

Thomas og Mogens fortæller historien om, hvorfor der er gæld i afdelingerne til hovedafdelingen.

 

Vi er meget rundt omkring energiforbrug i klubhuset, hvem bruger hvor meget og hvordan kan der spares. Og ender med, at lave et udvalg.

 

De to nye bestyrelsesmedlemmer fra atletikken, anerkendes flere gange for deres syn på problematikken og deres tilgang til arbejdet i bestyrelsen.

 

Konklusion på aftenen:

Udvalg der skal arbejde med en fordelingsnøgle over forbrug.

Udvalg: Karen, Morten, Klaus, Claus og/eller Alex.

Fremlæggelse til første møde efter eventyrløbet.

 

 

Ad) 4.

Eventuelt

 

Bent Jakobsen efterlyser en person, der har baggrund i ogf, som vil hjælpe med at sortere på Bolbro skole. Karen siger, at det er besluttet, at det der er derover er bevaringsværdigt.

 

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

Tirsdag den 10. juni 2014, kl. 18.30. Jørgen laver mad, hvis atletikken ikke har maddag.

 

 

Referent: Anette Rasmussen Den 27.03.2014

Referatet er godkendt den 16.06.2014