Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

TIRSDAG DEN 2. september 2014

 

 

Til stede: Jørgen Bendix Petersen, Morten Schreiner, Annette Pedersen, Claus S. Nielsen, Alex Tesch, Michael Adolfsen, Mogens Nielsen, Klaus Winther, Erik Larsen, Bent Jacobsen, Thomas Juul Hansen og Anette Rasmussen.

 

Afbud:     Karen Høybye afløst af Michael Adolfsen, Thomas Juul Hansen og Alex Tesch kom senere.

 

Dagsorden:

 

1. Postgennemgang og meddelelser

2. Hovedafdelingen, herunder økonomi

3. Korte referater fra afdelingerne:

      Gymnastik

      Atletik

      Motion

      Tværidrætslig

      Klubhuset

      Bladudvalget

4. Eventuelt.

 

 

 

Ad) 1.

Postgennemgang og meddelelser:

 

Bolbrodagen har ikke relation til OGF.

Jørgen vil holde møde med Niels.

Mail fra Hans-Henrik Grabe er uddelt på print.

Troels Troelsen har meddelt, at han vil stille op som formand.

Ros til Morten Schreiner for materiale til Cityløbet.

 

Morten fremviser en invitation fra EnergiFyn til klubaften for klubber og foreninger i FynskeSupportEl. Det foregår 2. oktober 2014.

 

Klaus har været til møde med Torben Simonsen vedr. Odinsløbet. Der er et overskud på kr. 600.000 og fordelingsnøglen er 60/40, HCA/OGF-motionsafdelingen.

Klaus fortæller, at OGF’s del af overskuddet er til hovedafdelingen.

Efterfølgende sender Klaus mail til sekretæren, at motionsafdelingen har gjort opmærksom på, at overskuddet fra Odinsløbet ikke skal tilfalde hovedafdelingen, som han fejlagtigt oplyste til bestyrelsesmødet. Men i stedet tilfalder motionsafdelingen, da det er herfra ideen er udsprunget og her, at kræfterne til løbsafviklingen er hentet. Motionsafdelingen har dog samtidig pointeret, at overskuddet ikke vil havne i deres pengekasse, men i stedet vil blive brugt til nye tiltag i klubhuset. Bl.a. flytning af cykelgård og økonomisk tilskud til indretning af løbskontor.

 

Klaus har lovet Niels at rykke for et svar vedr. skilte til klubhuset både ude og inde.

Kan vi evt. blive enige om skilte indenfor?

Der debatteres om priser og ønske om flere forslag.
Det besluttes, at afdelingerne skal komme med udkast til facadeskilte og sende til Niels senest 14/9-14.

 

Klaus informerer om sponsorkonference 12. november 2014.

 

Klaus har talt med Partnerhouse, der rykker for svar på køb af ændringer på hjemmesiden.

Klaus vil sende link ud til gennemsyn med forslag fra Partnerhouse. Ændringerne har en pris på kr. 28- 35.000.

Klaus skal have tilbagemeldinger fra afdelingerne inden 14/9-14. Og beslutning tages til næste bestyrelsesmøde.

Desuden debatteres hjemmesiden og der er ønske om at gammel information fjernes fra hjemmesiden.

 

Klaus informerer om en app, der er under udarbejdelse til div. event i foreningen. Denne finansieres af Eventyrløbet.

 

Det besluttes, at energiudvalget (Klaus, Karen, Alex og Thomas) skal have en fordelingsnøgle af energiforbruget klar til godkendelse af bestyrelsen senest den 1/1-2015.

 

Klaus spørger til strategiplan fra tidligere. Skal der arbejdes videre med denne?

Der debatteres og genopfriskes.

Mangler der evt. en fælles event for hele foreningen, alle afdelingerne?

 

Klaus informerer om møde fra styregruppen, hvor der er besluttet, at arbejdslønnen for hjælp ved Eventyrløbet til afdelingerne er fordelt som følgende: Gymnastikafdelingen kr. 125.000 og atletikafdelingen kr. 25.000. Desuden er givet et tilskud til gymnastikafdelingen på kr. 100.000.

 

Ad) 2.

Hovedafdelingen, herunder økonomi:

 

Morten fortæller, at der er kommet tilskud fra Odense kommune på kr. 290.000 og kr. 36.000 i efterbetaling.

 

Morten gennemgår energiforbruget pr. 1/8-2014 og sammenligner med 2013. Der er brugt for ca. 1000 kr. mere.

 

Maria Nygaard fra advokatfirmaet har sendt opkrævning på kr. 10.000 for tinglysning. Aftalen var på kr. 2.500-3.000, så vi vil ikke umiddelbart betale det meget større beløb.

 

Morten har ikke modtaget tilbagemelding om godkendelse af tinglysning.

 

 

Ad) 3.

Korte referater fra afdelingerne:

 

Gymnastikafdelingen:

 

Ny sæson er under opstart i denne uge. Med mange medlemmer og mange hold er allerede lukkede. Afdelingen regner med et samlet medlemstal på ca. 600.

Der er ikke haltider og instruktører til at udvide yderligere.

 

Afdelingen er udtrukket i kommunen til revision.

 

Atletikafdelingen:

 

25. oktober er der åbning af den nye atletik og cykel arena.

 

Der er kommet mange nye medlemmer i ungdomsafdelingen. Der er i alt 60 og målet er 100 medlemmer i ungdomsafdelingen.

 

Afdelingen har haft de bedste resultater i de sidste 10-15 år i sprint og diskos.

 

Forbundet viser stor interesse for afdelingen.

Afdelingen har et samarbejde med en spansk atletikklub, som kommer på besøg i Odense. Klubben har ikke så mange penge og atletikafdelingen har tilbudt dem at bo i OGF’s klubhus. De kommer ca. 10 personer.

 

I forbindelse med pakning til DHL-stafetten, er der kommet nogle ”streger” på gulvet i gangen. Claus spørger, om det er noget, der skal erstattes.

Der debatteres om arbejdsgangen ved brug af palleløfter i klubhuset. Det besluttes, at der ikke må bruges palleløfter indenfor.

 

Motionsafdelingen:

 

Test-duathlonstævne i august gik godt. Dette stævne var internt, men på sigt vil afdelingen gerne lave eksterne stævner.

Dette er også for at samle afdelingens to discipliner.

 

Der er sæsonstart på vintersæsonen den 29. september og fællesspisning starter også op igen.

 

Afdelingen har fået konsulentbistand til strategiplanen.

 

Cykelafdelingen starter med mountainbike og gerne med helårssæson. Individuelle licenser er købt.

 

Tværidrætslig afdeling:

 

Der har været walking hele sommeren, men nu kommer der rigtig gang i den.

 

Afdelingen kommer med en stand til Bolbrodagen på Bolbroskole.

 

Klubhuset:

 
Erik kommenterer på det tidligere indslag fra atletikken omkring det beskadigede gulv i gangen. Erik pointerer, at der manglede styring ved arbejdet.

 

Bladudvalget:

 

Mogens fortæller, at det var en katastrofe ved sidste bladdeadline. Der var lidt info fra tv-afdelingen og ellers intet. De måtte tigge afdelingerne om nogle oplæg.

 

Der debatteres, om vi evt. skal sætte bladet ned fra 6 til 4 om året og måske ikke et sommerblad.

Det foreslås, at bladudvalget kan sende en reminder ud til formændene 1 uge før deadline.

 

Ad) 4.

Eventuelt

 

Karen skal finde dato til energiudvalgets møde om fordelingsnøgle.

 

Offentliggørelse af formandens afgang for at få flere interesserede til formandsposten diskuteres.

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 18.30.

 

 

Referent: Anette Rasmussen, den 02.09.2014

Referatet er godkendt den. 24.09.2014