Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

Torsdag den 5. februar 2015

 

 

Til stede: Jørgen Bendix Petersen, Morten Schreiner, Annette Pedersen, Karen Høybye, Alex Tesch, Thomas Juul Hansen, Mogens Nielsen, Klaus Winther, Erik Larsen, Bent Jacobsen og Anette Rasmussen.

 

Afbud:       Claus S. Nielsen 

Gæst:         Niels Selck, aflyst

 

Dagsorden:

 

1. Orientering af Niels Selck

2. Postgennemgang og meddelelser

3. Hovedafdelingen, herunder økonomi

4. Karens oplæg til vedtægtsændring

5. Korte referater fra afdelingerne:

      Gymnastik

      Atletik

      Motion

      Tværidrætslig

      Klubhuset

      Bladudvalget

6. Eventuelt.

 

 

 

 

Ad) 1.

Orientering af Niels Selck

 

Udsat til senere møde.

 

Ad) 2.

Postgennemgang og meddelelser:

 

Jørgen opfordrer til, at vi ændrer dagsorden med udgangspunkt i den forestående generalforsamling.

 

Jørgen har talt med Troels Troelsen og oplyst ham om, at vi ikke ønsker, at han opstiller til formandsposten.
Annette Petersen indvilliger i forslaget fra sidste møde, hvor hun stiller op som formand og Jørgen Bendix stiller op som næstformand.

 

Bestyrelsen bakker op om Annette som formand.

 

Anette Rasmussen laver dagsorden til generalforsamlingen og sender til Klaus Winther (Efter mødet, er det aftalt, at det er Niels Selck, der skal modtage dagsorden) og sørge for, at denne kommer på hjemmesiden.

 

Det foreslås at Lone Ellegaard stiller op som suppleant til hovedbestyrelsen.

 

Jørgen beder Klaus Winther om at informere om møde med Klaus og styregruppen fra atletikafdelingen vedr. DHL-stafetten og et fremtidigt samarbejde på løbskontoret.

 

Klaus Winther informerer følgende:

 

Efter at Utzon blev fyret af atletikafdelingen i november har Klaus ikke hørt noget fra afdelingen.

 

Ved det omtalte møde, var der stort fravær. Bl.a. deltog formanden fra atletikafdelingen, Claus Nielsen, ikke. Mødet var ikke særligt konstruktivt.

Klaus Winther kunne efterfølgende, efter en længere snak med et af styregruppemedlemmerne, konstatere, at der ikke var opbakning til ham som løbsleder. Klaus ønskede derfor ikke at lede løbet.

 

Der debatteres bl.a. om problemerne i forhold til DHL-stafetten og fællesskabet i OGF.

Alex informerer om, at der ikke er en egentlig styregruppe med faste medlemmer. Og der mangler struktur. Derfor ønsker altetikafdelingen at ansætte en medarbejder, Sonny Telmark, og at få DHL-stafetten ind på løbskontoret.

Alex mener også, at uoverensstemmelserne er opstået pga. manglende kommunikation i atletikafdelingen.

 

Jørgen opfordrer atletikafdelingen til at komme med et seriøst forslag til en styregruppe med 7 – 8 personer og en kontrakt til Klaus Winther, som han kan tage stilling til.

 

Klaus vil gerne overveje ovenstående, hvis der stilles en styregruppe med 7 – 8 medlemmer, som bakker op om ham som løbsleder.

 

Ad) 3.

Hovedafdelingen, herunder økonomi:

 

Morten havde til sidste møde i fordelingsnøgleudvalget grundigt forberedt et oplæg om forklaring af driftsomkostninger. Dette møde blev aflyst og Morten opfordrer til, at der snarest bliver fastsat en dato til et nyt møde.

 

Det debatteres og vedtages, at alle skal betale til driftsomkostningerne. Morten indkalder til nyt møde i fordelingsnøgleudvalget.

 

Morten Schreiner gennemgår årsregnskab for 2014. Både for hovedafdelingen og klubhuset.

Efterfølgende godkendes dette og underskrives af bestyrelsen.

 

Ad) 4.

Karens oplæg til vedtægtsændringer:

 

Der debatteres omkring de forslag Karen har fremhævet i vedtægterne. Der er enighed om ændringerne af vedtægterne.

 

Karen renskriver disse ændringer og sender en fil til Anette Rasmussen. Anette sender vedtægterne til Klaus Winther, så de kan kopieres til uddeling ved generalforsamlingen.

 

Ad) 5.

Korte referater fra afdelingerne:

 

Gymnastikafdelingen:

 

Dette punkt frafalder.

 

Atletikafdelingen:

 

Dette punkt frafalder.

 

Motionsafdelingen:

 

Karen informerer om ny struktur i motionsafdelingen og deler materiale om dette ud til bestyrelsen.
I den forbindelse er det nødvendigt med nogle vedtægtsændringer i motionsafdelingen og derfor beder Karen om godkendelse af hovedbestyrelsen.

Dette godkendes.

 

Karen informerer om, at motionsafdelingen gerne vil betale for renovering af cykelskur og for en ”cykelgård” med hegn omkring. Hun fremviser tegninger med skur til div. opbevaring (bl.a. grill), lille overdækning, cykelstativ, spulebrønd og luft. Dette er vurderet til kr. 80.000.

Karen beder om tilladelse fra bestyrelsen.

Dette godkendes.

 

 

Tværidrætslig afdeling:

 

Dette punkt frafalder.

 

Klubhuset:

 

Dette punkt frafalder.

 

Bladudvalget:

 

Mogens takker for nogle gode år i bladudvalget.

 

Ad) 6.

Eventuelt

 

Annette Petersen udtrykker kritik af manglende deltagelse fra atletikafdelingen gennem den sidste tid ved hovedbestyrelsesmøderne. Det opfordres til, at der findes en løsning på dette i afdelingen.

 

Karen informerer om misligholdelse af kælderens styrketræningsafdeling, hvilket hænger sammen med den manglende beslutning om fordelingsnøgle af driftsomkostningerne.

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

Generalforsamling, torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00.

Bestyrelsen mødes ca. en time før.

 

 

Referent: Anette Rasmussen, den 05.02.2015

Referatet er godkendt den 19.02.2015