Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

MANDAG DEN 2. september 2013

 

 

Til stede: Jørgen Bendix Petersen, Morten Schreiner, Annette Pedersen, Lone Ellegaard, Thomas Juul Hansen, Karen Høybye, Mogens Nielsen, Klaus Winther, Erik Larsen, Bent Jacobsen og Anette Rasmussen.

 

Fraværende: Jørgen Halkjær.

 

Dagsorden:

 

1. Postgennemgang og meddelelser

2. Hovedafdelingen, herunder økonomi

3. Korte referater fra afdelingerne:

      Gymnastik

      Atletik

      Motion

      Tværidrætslig

      Klubhuset

      Bladudvalget

4. PR.

5. Eventuelt.

 

 

 

Ad) 1.

Postgennemgang og meddelelser:

 

Jørgen spørger til, om vi har modtaget indbydelse fra SIKO. Afdelingerne har modtaget indbydelsen, men har ikke interesse i at deltage.

Jørgen har været til idrætspolitiske møder i SIKO, det er de samme diskussioner som tidligere om bl.a. brug af foreninger til at undervise børn. Jørgen har givet udtryk for at vi ikke kan hjælpe.

Snak om kontrakt/aftale med Marienlyst, økonomi, og tider.

 

Ad) 2.

Hovedafdelingen, herunder økonomi:

 

Peter Blomberg mangler fuldmagt fra følgende, Annette Pedersen, Jørgen Halkjær, Erik Lasen, Claus Falkenby og Thomas Juul Hansen.

Klaus kommenterer på likviditetsbudgettet fra sidste møde, hvor der reelt var et underskud på kr. 235.000.

 

Dette udledte en debat om foreningens store og øgede udgifter i dagligdagen og hvordan vi kan nedbringe disse. Også fremadrettet skal vi finde indtægter og besparelser (energibesparelse), da husets udgifter kun vil blive større, når tilbygningen bliver færdig.

Følgende punkter blev diskuteret:

-         Ventilationen, kører uanset hvor mange der opholder sig i huset. Dette vil Lone tage med til atletik afd.

-         Evt. lave klubbladet elektronisk.

-         Solenergiprojekt skal tages op igen.

-         Fundraising til energibesparelse.

-         Kan der spares på at ændre forsikringer? Klaus vil snakke med Poul om dette.

-         Brugerbetaling fra afdelingerne, hvordan skal der betales for klubhuset fra afdelingerne. Hvem bruger huset mest?

-         Udbetalingsstop i en periode fra Eventyrløbet.

 

Det blev besluttet, at klubbladet skal være elektronisk pr. 1. januar 2014.

 

Klaus har endnu engang ytret sin utilfredshed med, at den økonomiske fordeling/bidrag til husets drift, ikke er ligelig fordelt. 

 

Ad) 3.

Korte referater fra afdelingerne:

 

Gymnastikafdelingen:

 

Det går rigtig godt. Der er sæsonstart i denne uge. Og ca. 500 medlemmer har allerede tilmeldt sig inden start.
Er der noget nyt om booking af huset via hjemmesiden? Svaret er nej.
Til City Games deltog vi med trampolin afdelingen.

 

Atletikafdelingen:

 

Der er meget travlt og der kommer mange nye medlemmer.
Afdelingen arbejder med ny strategi og der er tilsagn fra gamle trænere, der gerne vil komme tilbage.

Der har vundet en del medaljer til konkurrencen den forgangne weekend.

Det er en udfordring med bussen. Pladerne tages af og den er afmeldt ved forsikringen. Det giver så flere udgifter i afdelingen til leje af bus.

Lars har haft en forespørgsel på, om vi evt. kunne spare penge ved at bruge egne medlemmer til rengøring. Klaus skal snakke med Lars om dette.

Poul Tesch har valgt at forlade atletik afd. og boden.
Der var flere deltagere i DHL i år. Ca. 200 hold flere end i 2012.

Atletik starter op med elektronisk kontingentbetaling.

 

Motionsafdelingen:

 

Nu er fitnessparken klar, og der er åbning/indvielse 11. sep. kl. 17.30.

Der er fuld gang med sæsonstart til spinning.

Spis sammen var en stor succes med ca. 60 deltagere. Tv-afd. vil gerne deltage. Det er et stort arbejde. Lone spørger til, om andre afd. kan deltage. Det vil Karen tænke over.

Der arbejdes med at lave en Mallorcatur i 2014.

 

Tværidrætslig afdeling:

 

Stille sommer Bridge starter onsdag.

Det var en god tur til Endelave.

De skal til Rügen om 14. dage.

 

Klubhuset:

 

Har endnu ikke fået depot.

 

 

Bladudvalget:

 

Mogens er ked af, at papirudgaven af bladet skal nedlægges.

 

Ad) 4.

PR

 

Der har været to samtaler. Det var ikke den person vi har brug for.

Klaus har sat annonce på jobnet. Der kom ca. 100 ansøgere. Han har læst de fleste og sat i system. Karen, Lone og Annette P. skal læse dem inden for den næste uges tid. Udvalget mødes 9. sep. kl. 16.45 for at udvælge emner til samtaler.

 

Ad) 5.

Eventuelt

 

Klaus har fået tilbud på gardiner fra Botex, det lyder på kr. 6.000. Efterfølgende har vi fået et andet tilbud på kr. 3.600. Dette er godkendt og gymnastik afd. betaler.

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

Mandag den 23. september, klokken 18.30 i klubhuset.

 

 Referent: Anette Rasmussen Den 02.09. 2013

Referatet er godkendt den 23.09.2013