Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE

MANDAG DEN 29. oktober 2013

 

 

Til stede: Jørgen Bendix Petersen, Morten Schreiner, Annette Pedersen, Lone Ellegaard, Thomas Juul Hansen, Karen Høybye, Mogens Nielsen, Klaus Winther, Erik Larsen, Bent Jacobsen, Niels Selck og Anette Rasmussen.

 

Fraværende: Jørgen Halkjær.

 

Dagsorden:

 

  1. Velkomst og præsentation af ny pr-medarbejder v/Jørgen Bendix
  2. Postgennemgang og meddelelser
  3. Hovedafdelingen, herunder økonomi
  4. Korte referater fra afdelingerne:

Gymnastik

          Atletik

          Motion

          Tværidrætslig

          Klubhuset

          Bladudvalget

  1. Eventuelt

 

 

Ad) 1.

Velkomst og præsentation af ny pr-medarbejder v/Jørgen Bendix

Jørgen byder velkommen til Niels Selck, der starter som pr-medarbejder i OGF 1. november 2013.

 

Niels præsenterer sig selv og fortæller om sine mange bedrifter.

 

Ad) 2.

Postgennemgang og meddelelser

 

Jørgen blev kontaktet af Janus fra Odense kommune. Og blev spurgt, hvad der skal til, for at vi vil hjælpe socialt udsatte i Bolbro. Jørgen har informeret om, at de er velkomne under samme forhold som andre medlemmer. Vi har ikke forudsætning for eller uddannelse til yderligere.

 

Jørgen har været til møde med SIKO, vedr. Odenses placering som nr. 85 i en undersøgelse lavet af Danmarks idrætsforbund. Undersøgelsen omhandler, hvordan kommunerne ligger i forhold til hinanden rent sportsligt.

 

Søren Damgårds 40-års jubilæum holdes, fredag 1. nov. kl. 12-15 i Pucken.
Der aftales at købe en fælles gave fra OGF. Karen står for indkøb.

 

Indkaldelse vedr. lokaltilskud og haltider.

 

Klaus informerer om, at et bookingsystem er under udarbejdelse af Jonas fra Partnerhouse. Der er lavet aftale om et budget på kr. 5000.

Klaus fortæller, at alarm- og nøglesystemet er brudt sammen. Der er indkaldt tilbud fra forskellige firmaer.

 

Endvidere informerer Klaus om de dyre udgifter, vi årligt har på ventilation,

kr. 25.000 for varme og kr. 9.200 for el.
Klaus har fået forskellige tilbud på muligheder for at forbedre ventilationen og spare på udgifterne.

Klaus foreslår, at atletik- og motionsafdelingerne betaler for engangsudgifterne til en sådan forbedring, da disse afdelinger er de største brugere af motions- og baderum. Forslaget lyder på ¾ del til atletikafdelingen og ¼ del til motionsafdelingen. Lone og Karen vil tage dette med tilbage til afdelingerne.

 

Thomas fortæller, at SIKO stadigvæk giver tilskud til foreningerne.

 

Klaus fortæller, at gymnastiksalen er færdig. Spejle er flyttet og der er kommet ribber op.

 

Ad) 3.

Hovedafdelingen, herunder økonomi

 

Morten fortæller, at der intet nyt er vedr. tinglysning og orienterer samtidig om økonomien.

 

 

 

Ad) 4.

Korte referater fra afdelingerne:

 

Gymnastikafdelingen:

 

Det går rigtig godt, med 620 medlemmer tilmeldt i starten af denne sæson, 50 mere end sidste år.
Der afholdes julearrangement for instruktørerne 8 nov.

Der deltages i en del konkurrencer. Og det giver gode resultater både i trampolin og i tumbling.

Springgraven i Midskov renoveres med tilskud på kr. 20.000 fra Od. kommune.

Juletræsfest 8 dec. Der kommer opslag i bladet.

 

Atletikafdelingen:

 

Der er i øjeblikket stille og roligt, indendørssæsonen er lige startet.

Der har været udskiftning af nogle af trænerne.

Og bestyrelsen rokerer lidt endnu.

Sidste hånd på DHL, regnskab er næsten på plads.

Der er søgt 30.000 i Albanifonden.

Afdelingen har snakket med Od kommune vedr. renovering af de gl. omklædningsrum og køkkenet i den gamle stadionbygning.

Unge mennesker fra operation dagsværk er bestilt til oprydning i redskabsrum.

Forespørgsel om at afregning af ishuset kan ændres til en gang årligt med et fast beløb. Det kan umiddelbart ikke lade sig gøre pga. forpagtningsaftale med kommunen.

Der spørges også om der kan laves aftale om at medbringe egne drikkevarer, når de unge mennesker har arrangementer. Det kan der ikke pga Albani sponsorat.

Høstfest 2. nov.

Julefrokost 6 dec.

Klaus informerer om, at der har været fest i weekenden. Og der var ikke ryddet op. Lone er uvidende herom, men lover at tage det med tilbage til afdelingen.

Afdelingens kontingentindbetaling overgår fra denne uge til online betaling.

Afdelingen har modtaget indkaldelse til møde med Odense kommune vedr. fordelingen af Arenaens omkostningerne.

 

Motionsafdelingen:

 

Der afholdes Mallorcatur igen med 65-70 tilmeldte.

Vintersæson er godt i gang med spinning og Mountainbike.

Madaftner går rigtig godt og har stor tilslutning. Der er samarbejde med tv-afd.

Der har været fællesmøde i cykelstyregruppen og bestyrelsen vedr. strategisk fundament og signalord, som bl.a. er kommet med på afdelingens brevpapir.  Ændring i styregruppe med cykel og løbe styregruppe. Karen vil få vejledning fra fritidsafdelingen i Od kommune.

 I forbindelse med fortræning til eventyrløb skal der efterfølgende laves motions workshop.

 

Tværidrætslig afdeling:

 

Overordnet går alt godt.

Men der er opstået lidt problemer i afdelingen, da bestyrelsen har besluttet at lave prisstigning til bridge. Nogle få medlemmer er meget imod dette. Der har ikke været stigning de sidste 10 år. Risikoen kan være, at nogle melder sig ud.

 

Klubhuset:

 

Intet nyt.

 

Bladudvalget:

 

Mogens er ked af, at vores klubblad skal stoppe i den nuværende form, men accepterer det.

Herefter er der en længere diskussion omkring nedlæggelse af det gamle papirblad. Der tilkendegives bl.a. følgende holdninger:

 

-Lone forslår nye tiltag i udvalget.

-Karen ytrer, at vi er nødte til at finde en måde, hvorpå vi kan vise os fælles udadtil. Hvordan skal vores politik være i forhold til nyhedsspredning?

-Morten foreslår, at vi kan lave bladet som tidligere, men lægger det ud som en PDF fil.

-Bent informerer om, at mange tv-medlemmer i så fald ikke vil få foreningens information, da de ikke har internet.

-Karen siger, der er 2 spor: nyhedsformidling og historiefortællinger.

-Annette P. siger, at det kræver stor datadisciplin, ang. det afdelingerne lægger ud.

-Lone og Anette R. er enige om, at det er i bladet man læser om de andre afdelinger.

 

Efter diskussionen aftales det, at Karen vil prøve at lave et ”PDF-blad”. Bladudvalget indsamler information som tidligere.

Og så aftales det at Niels, Mogens og Klaus laver et oplæg til info-udvalg bestående af Thomas, Karen, Lone, Bent, Niels og Klaus.

 

Ad) 5.

Eventuelt

 

Klaus informerer om hjemmesiden: Mange af ansøgerne til stillingen som pr-medarbejder har kommenteret vores hjemmeside. De mener ikke den er overskuelig og at der mangler nyheder på forsiden. Partnerhouse, har også set på den og foreslår ændringer og har flere ideer.

Der er forslag om at lave et udvalg, der arbejder med en ny udformning af forsiden på hjemmesiden.

 

Der skal igen i år være juletræssalg ved klubhuset. Det foregår under ledelse af Klaus og Annette P. med hjælp fra flere sælgere, søndag den 1., 8. og 15. december og weekenden den 21. og 22. december kl. 10-16.

Sedler om juletræssalg uddeles sidst i november i nabolaget, omdelt af afdelingerne.

 

Jørgen foreslår, at Niels må deltage i bestyrelsesmøder. Det aftales, at han inviteres til relevante møder.

 

Karens medlemmer rykker efter en udendørs vandhane til gavlen. Den er undervejs.

 

Tv-afdelingen vil gerne give 10.000 kr. i tilskud til varmeregningen.

 

Mogens har haft en ude for at give tilbud på reparation af varmetermostat.

 

Mogens spørger, om der skal arbejdes videre med solvarme i klubhuset? Det vil Klaus gerne have.

 

Tilskud på kr. 25.000 til pr-medarbejder er godkendt i motions- og atletikafdelingerne. Gymnastikafdelingen har ikke haft bestyrelsesmøde endnu.

 

 

 

Næste møde i Hovedbestyrelsen er:

Mandag den 9. december, klokken 18.30 i klubhuset.

 

 

Referent: Anette Rasmussen Den 29.10. 2013

Referatet er godkendt den . . 2013