Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab
 

Vedtægter for Gymnastikafdelingen

VEDTÆGTER ODENSE GYMNASTIKFORENING

GYMNASTIKAFDELINGEN

§ 1 stk. 1 Afdelingens navn er Odense Gymnastikforening (OGF), Gymnastikafdelingen, hjemmehørende i Odense Kommune.

§ 2 stk. 1 Afdelingens formål er, med udgangspunkt i gymnastik og forpligtigende fællesskab omkring dette, at tilbyde gymnastikinteresserede kvalificeret træning og konkurrencer, samt samvær på en sådan måde, at medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage i samfundslivet øges.

§ 3 stk.1 Afdelingen optager alene aktive medlemmer. Indmeldelse er bindende for 4 måneder.

stk. 2 Hvis en person nægtes optagelse, kan vedkommende forlange afgørelsen taget op på førstkommende generalforsamling.

§ 4 stk. 1 Afdelingen vælger selv eventuelt medlemskab af diverse specialforbund. Afdelingen er medlem af Danmarks Gymnastikforbund (DGF) og Danske Gymnastikforeninger (DGI) samt Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO). Afdelingen vælger afdelingens repræsentanter i unioner og forbund, hvor afdelingen er medlem. Afdelingen kan indstille medlemmer til æresmedlemsskab af Forbund, Forening og Afdeling.

§ 5 stk. 1 Gymnastikafdelingen fastsætter før sæsonstart det kommende års kontingent. Afdelingen kan i særtilfælde give kontingentfritagelse.

stk. 2 Restancer over 4 måneder kan medføre udelukkelse.

§ 6 stk. 1 Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og den skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved avertering eller ved udsendelse af skriftlig meddelelse til alle klubbens medlemmer med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger afdelingens reviderede regnskab til godkendelse samt fremlægger afdelingens budget

for det kommende år.

4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse:

Lige år:

 

formand

2 bestyrelsesmedlemmer

2 suppleanter

1 medlem til Bladudvalget

1 medlem til Klubhuset

2 revisorer

1 revisorsuppleant

Ulige år:

 

Kasserer

1 bestyrelsesmedlem

2 suppleanter

1 medlem til Bladudvalget

 

1 medlem til klubhuset

2. revisorer

1. revisorsuppleant

7. Eventuelt.

stk. 2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødte.

Alle medlemmer over 16 år har stemmeret.

stk. 3 Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af afdelingsbestyrelsen. Forslagene indsendes skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.

stk. 4 Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal.

stk. 5 Afdelingens generalforsamling skal afvikles forud for hovedbestyrelsens.

§ 7 stk. 1 Kassereren fremlægger revideret regnskab på generalforsamlingen samt budget for det kommende år.

stk. 2 Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.

stk. 3 Afdelingen har selvstændig økonomi med egen kasserer. Afdelingen hæfter kun for egne aktiviteter og arrangementer samt udgifter hermed.

stk. 4 Afdelingens ejendom Træningslejren i Midskov har selvstændigt regnskab. Bestyrelsen udpeger ansvarlig driftsleder.

§ 8 stk. 1 Afdelingsbestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

stk. 2 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 10% af afdelingens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

stk. 3 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes efter reglerne i § 6. Generalforsamling efter § 8 stk. 2 skal afholdes senest 6 uger efter kravets fremsættelse.

§ 9 stk. 1 Bestyrelsen består af en formand, kasserer, sekretær samt det antal bestyrelsesmedlem-mer, afdelingen har behov for. Bestyrelsen skal dog bestå af mindst 5 personer.

Formanden og kassereren vælges på den årlige generalforsamling af afdelingens medlemmer, jævnfør § 6 stk. 1. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.

stk. 2 Afdelingen tegnes af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

stk. 3 På generalforsamlingen vælges desuden 1 medlem til Bladudvalget og 1 medlem til Klubhuset.

§ 10 stk. 1 Foreningen kan kun opløses når:

1. Der er færre end 30 medlemmer og

2. en generalforsamling træffer beslutning herom med 2/3 af de fremmødte stemmer

3. og endnu en generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første generalforsamling og godkender beslutningen med almindeligt flertal.

§ 11 stk. 1 Ved opløsning af afdelingen overgår afdelingens midler til børne-unge-arbejdet i Odense, efter generalforsamlingens beslutning.

§ 12 stk. 1 Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen.

Rettet på generalforsamlingen den 12. februar 2009.

___________________________________________ ______________________________________