Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Vedtægter for Odense Atletik/OGF 

§ 1

Foreningens navn er Odense Atletik/OGF og er hjemmehørende i Odense Kommune.
Foreningen er økonomisk uafhængig og hæfter kun for egne forpligtigelser.
Foreningen kan være medlem af de organisationer der er naturlige for udøvelsen af atletik.
Odense Atletik/OGF er en afdeling i Odense Gymnastik Forening.

§ 2

Foreningens formål er med udgangspunkt i atletik og et forpligtigende fællesskab omkring dette at tilbyde atletikinteresserede kvalificeret træning og konkurrencer samt samvær på en sådan måde at medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltagelse i samfundslivet, øges.
Rammerne for det forpligtende fællesskab fastsættes på den årlige generalforsamling.


§ 3

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved avertering på klubbens hjemmeside og ved skriftlig meddelelses til alle medlemmer..
Stemmeret har ethvert medlem over 15 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Det er ikke muligt på samme tid at være både bestyrelsesmedlem samt have fast indtjening fra klubben på mere end 30.000 kr om året. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer af klubben over 18 år.Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetæller

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

5. Indkomne forslag, herunder eventuel godkendelse af vedtægtsændringer

6. Valg til bestyrelsen

Ulige år:

  • Formand
  • 3 bestyrelsesmedlemmer
  • 1 bestyrelsessuppleant

Lige år:

  • Kasserer
  • 2 bestyrelsesmedlemmer
  • 1 bestyrelsessuppleant

Hvert år:

  • 2 revisorer
  • 1 revisorsuppleant
  1. Eventuelt


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Forslag til vedtægtsændringer, herunder opløsning af Odense Atletik/OGF, der ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger skal sendes til formanden senest den 1. januar. Forslag skal via formanden offentliggøres i klubbladet eller på klubbens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3’s flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 4

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formanden, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand.

§ 5

Bestyrelsesmøderne er åbne for klubbens medlemmer.
Bestyrelsesmøderne meddeles i forrige bestyrelsesreferat eller på anden vis på atletikafdelingens hjemmeside.

§ 6

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 10 % af medlemmerne stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. 
Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter kravets fremsættelse.
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes efter samme regler som ordinære generalforsamlinger.

§ 7

Et medlem kan ekskluderes såfremt det vedtages med 2/3’s flertal på en generalforsamling. En eksklusion skal fremtræde som et særligt punkt på dagsordenen.

§ 8

Foreningen tegnes af formanden sammen med næstformanden eller kassereren. 
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Bestyrelsen eller dens medlemmer hæfter ikke individuelt eller kollektivt for foreningens økonomiske forhold. Dette gælder dog ikke, såfremt et medlem af bestyrelsen har udvist grov økonomisk uagtsomhed, hvorfor denne hæfter på egne vegne.

§ 9

Foreningen kan kun opløses når en ordinær generalforsamling med 4/5 af de fremmødte medlemmer træffer beslutning herom.
Ved opløsning af foreningen overgår foreningens midler til børne- og ungearbejdet i Odense Kommune.

§ 10

Ændringer senest vedtaget 6. februar 2018.