Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Generalforsamling Hovedafdeling 28. februar 2019 kl. 19.

                     

 

 

 

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

 

 

Odense Gymnastikforening, Hovedbestyrelsen

28. februar 2019, kl. 19.00 i Klubhuset

 

 

Dagsorden jfr. vedtægternes § 6:

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg.

3.       Formanden for hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år til 

          godkendelse.

4.       Kassereren fremlægger hovedafdelingens regnskab til godkendelse samt

          budget for det kommende år.

5.       Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6.       Valg til bestyrelse og udvalg.

           Ulige år:         

           Formand                                        (Jørgen B. Petersen ønsker ikke genvalg)         

           1 bestyrelsesmedlem                      (Karen Høybye modtager genvalg)

           1 bestyrelsessuppleant                  (Christina Holmegaard modtager genvalg)

           1 formand for Klubhuset               (Poul Tesch ønsker ikke genvalg)

           2 revisorer

           1 revisorsuppleant

 

7.      Eventuelt.

 

Jfr. vedtægternes § 6, stk. 3:      

Stk. 3.          

Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af hoved­be­styrelsen.

Forslagene indsendes skriftligt senest 8 dage før generalforsamlin­gen til formanden.

 

 

Forslag fremsendes skriftligt til Hovedformand Jørgen Bendix Petersen senest 20.februar 2019. bendixogf@live.dk