Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Generalforsamling i OGF 2018

Torsdag den 22. februar kl. 19:00 afholder Hovedafdelingen ordinær generalforsamling i klubhuset. Vi håber at se så mange OGF’ere som muligt.    

 

Dagsorden jfr. vedtægternes § 6:

 

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg.

3.       Formanden for hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år til 

          godkendelse.

4.       Kassereren fremlægger hovedafdelingens regnskab til godkendelse samt

          budget for det kommende år.

5.       Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6.       Valg til bestyrelse og udvalg.

           Lige år:         

           Kasserer          

           1 bestyrelsesmedlem

           1 bestyrelsessuppleant

           1 kasserer for Klubhuset

           2 revisorer

           1 revisorsuppleant

 

7.      Eventuelt.

 

 

Jfr. vedtægternes § 6, stk. 3:      

Stk. 3.          

Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af hoved­be­styrelsen.

Forslagene indsendes skriftligt senest 8 dage før generalforsamlin­gen til formanden.

 

 

Forslag fremsendes skriftligt til Hovedformand Jørgen Bendix Pedersen senest 15.februar 2018. bendixogf@live.dk

Hovedformandens beretning samt hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændring er bilagt denne dagsorden.

Forslag til vedtægtsændringer kan læses her.

Hovedformandens beretning kan læses her.