Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

VEDTÆGTER FOR ODENSE GYMNASTIKFORENING

HOVEDAFDELINGEN

 

§ 1.

Stk. 1.   

Foreningens navn er ODENSE GYMNASTIKFORENING  (OGF). Stiftet den 10. Oktober 1880 og hjemmehørende i Odense kommune.

Foreningen omfatter Hovedafdelingen og følgende underafdelinger (og udvalg):

Odense Gymnastikforenings Gymnastikafdeling.

Odense Gymnastikforenings Atletikafdeling   (OA/OGF).

Odense Gymnastikforenings Motionsafdeling.

Odense Gymnastikforenings Tværidrætslig afdeling.

Odense Gymnastikforenings Klubhus.

Odense Gymnastikforenings Juletræsfond.

 

§ 2.

 

Stk. 1.   

 

FORMÅL

Foreningens formål er at samle børn og unge under 25 år samt andre interesserede til gennem idræt, kammeratligt samvær og andet kulturelt virke at varetage og fremme fælles interesser inden for foreningens rammer.

 

§ 3.

 

Stk. 1. 

 

MEDLEMSKAB

Alle underafdelingers medlemmer er automatisk medlem af Hovedafdelingen. Hvis en person nægtes optagelse, kan vedkommende forlange afgørelsen taget op på den førstkommende generalforsamling.

 

 

§ 4.   

 

Stk. 1.          

Hovedafdelingens bestyrelse bestemmer selv eventuelt medlemskab af diverse special­forbund, og den vælger foreningens repræsentanter i de unioner og forbund, hvor for­eningen er medlem.

 

§ 5.

 Stk. 1

Hovedafdelingens kasserer opkræver senest den 31.12 kontingentet for indeværende år.

Kontingentet udgør klubhusets samlede driftsudgifter og fordeles mellem afdelingerne efter en årlig fastsat fordelingsnøgle.

Denne fordelingsnøgle fastsættes af et udvalg bestående af en repræsentant fra hver afdeling, hovedformanden samt Hovedafdelings kasserer og godkendes efterfølgende af Hovedbestyrelsen.

 

§ 6.

 

Stk. 1.   

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsam­ling afholdes hvert år i februar måned, og den skal indkaldes med mindst 14 dages var­sel ved opslag på hjemmesiden og i klubhuset eller ved udsendelse af skriftlig meddelelse til alle klubbens medlemmer med følgende dagsorden.

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg.

3.       Formanden for hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år til 

          godkendelse.

4.       Kassereren fremlægger hovedafdelingens regnskab til godkendelse samt

          budget for det kommende år.

5.       Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6.       Valg til bestyrelse og udvalg.

 

Ulige år:       

Formand

1 bestyrelsesmedlem

1 bestyrelsessuppleant

1 formand for Klubhuset

2 revisorer

1 revisorsuppleant

 

Lige år:         

Kasserer          

1 bestyrelsesmedlem

1 bestyrelsessuppleant

1 kasserer for Klubhuset

2 revisorer

1 revisorsuppleant

 

7.      Eventuelt.

 

Stk. 2.          

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.

Alle medlemmer over 16 år har stemmeret.

      

Stk. 3.          

Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af hoved­be­styrelsen.

Forslagene indsendes skriftligt senest 8 dage før generalforsamlin­gen til formanden.

 

Stk. 4.          

Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Uanset antallet af medlemsskaber i

underafdelinger, kan der kun afgives 1 stemme pr. medlem ved afstemninger i hoved­afdelingen.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal.

 

Stk. 5.          

Afdelingernes generalforsamlinger skal afvikles forud for hovedafdelingens.

 

§ 7.

 

Stk. 1.   

Kassereren fremlægger revideret regnskab på generalforsamlingen.

 

Stk. 2.          

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

Stk. 3.   

Hver afdeling har selvstændig økonomi med egen bestyrelse. Den enkelte afdeling hæfter kun for egne aktiviteter og arrangementer samt udgifter hermed. Afdelingerne er således økonomisk uafhængige af hinanden.

 

Stk. 4

Juletræsfonden er et selvstændigt udvalg under Hovedafdelingen, som selv vælger sine medlemmer til gruppen.

Uddeling af tilskud fra Juletræsfonden foretages af gruppen til gavn for Odense Gymnastikforening.

Alle afdelinger kan ansøge om tilskud fra fonden.

 

Stk. 5

Hovedafdelingens bestyrelse har det overordnede ansvar for de vedtægtsbestemte udvalg.

 

§ 8.

 

Stk. 1.   

Hovedafdelingens bestyrelse kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalfor­samling i hovedafdelingen.


Stk. 2.   
Hovedafdelingens bestyrelse skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 10% af en afdelings medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

Stk. 3.   
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes efter reglerne i §6. Generalforsamling efter §8 skal afholdes senest 6 uger efter kravets fremsættelse.

§ 9.

Digital generalforsaming.

Stk. 1. 
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

 

 

Stk. 2.   
Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder myndighedspåbud.

Stk. 3.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og bestemme på generalforsamlingen. 
    

Stk. 4.
Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

   

Stk. 5.
Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6.
Det digital system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommende deltagelse. Systemer skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

§10.

Stk. 1. 

Hovedafdelingens bestyrelse består af 4 medlemmer valgt af generalforsamlingen, forman­den fra hver afdeling samt formand for Klubhuset. Alle skal være myndige. Hovedbestyrelsens formand og kasserer vælges af generalfor­samlingen, jævnfør § 6. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med næstformand og sekretær.

Stk. 2.          

Generalforsamlingen vælger formand og kasserer for Klubhuset.

Stk. 3.          

Valgene gælder for 2 år, og der afgår 2 medlemmer hvert år på generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges yderligere 1 suppleant til hovedbestyrelsen samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.


 

§11.

 

Stk. 1.          

Hovedafdelingens bestyrelse afholder møde mindst 6 gange årligt. Medlemmer, der ønsker sager behandlet på disse møder, må indsende disse til formanden.

      

Stk. 2.          

Formanden leder møderne. Afgørelserne træffes ved stemmeflerhed; står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.

 


§12.

Stk. 1. 

Foreningen kan kun opløses når:

1. Der er færre end 30 medlemmer

2. En generalforsamling træffer beslutning herom med 2/3 af de fremmødtes stemmer og

3. endnu en generalforsamling, der tidligst må afholdes 14 dage efter den første generalforsamling, godkender beslutningen med almindeligt flertal.

 

§13.

Stk. 1.   

Foreningen (Hovedafdelingen) tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelses­medlem,

bestyrelsen kan meddele prokura. Køb, salg, pantsætning eller optagelse af lån, kan kun finde sted

med hele den samlede bestyrelses accept.

 

Stk. 2.          

Salg af fast ejendom kan kun finde sted, såfremt halvdelen af samtlige medlemmer skriftligt

godkender dette. Dernæst indkaldes til ekstraordinær generalfor­samling med dette ene punkt på

dagordenen. Salget kan kun finde sted, hvis 5/6 af de fremmødte stemmer for.

 

Stk. 3.          

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen

indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens re­spektive formue.

 

Stk. 4.          

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover

kontingentforpligtelsen.

 

Stk. 5.          

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller ud­bytte af nogen

art.

 

§14.

 

Stk. 1.          

Ved opløsning af foreningen overgår foreningens midler til enten

1. en anden odenseansk idrætsforening
eller

2. en idrætsforening i Odense Kommune efter hovedbestyrelsens vedtagelse.

 

§15.

 

Stk. 1.          

En underafdelings vedtægter skal godkendes af hovedbestyrelsen.

 

Stk. 2.          

Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen.

                     

Rettet på generalforsamlingen den 26. februar 1997, redaktionelle ændringer den 12. januar 1999, den 28. februar 2001, den 27. februar 2002, den 26. februar 2009, den 26. februar 2015, den 25. februar 2016, den 22. februar 2018, 21. juni 2021.

Sidst rettet på generalforsamlingen den 27. februar 2024.

                     

 

Læs mere om...