Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Generalforsamling 2024

Odense, 5. februar 2024

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Odense Gymnastikforening, Hovedbestyrelsen Tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 19.30 i KlubhusetDagsorden jfr. vedtægternes § 6:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg.
3. Formanden for hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år til godkendelse.

4. Kassereren fremlægger hovedafdelingens regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag


6. Valg til bestyrelse og udvalg.

Lige år:

Kasserer                                    (Morten Schreiner modtager genvalg) 
1 bestyrelsesmedlem             (Christina Holmgaard modtager genvalg)
1 bestyrelsessuppleant          (Lisbeth Kej modtager genvalg)
1 kasserer for Klubhuset       (Morten Schreiner modtager genvalg)
2 revisorer
1 revisorsuppleant
2 revisorer for klubhusudvalget
1 revisorsuppleant for klubhusudvalget

7. Eventuelt.
Forslag til punkt 5 “Behandling af eventuelt indkomne forslag” sendes til formand Alex

Tesch, aptesch@gmail.com senest 20. februar 2024.

Med hensyn til eventuelle forslag til vedtægtsændringer gælder følgende:
Jfr. vedtægternes § 6, stk. 3:
Stk. 3.
Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af hovedbestyrelsen. Forslagene indsendes skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden. 


Pbv
Alex Tesch