Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Indkaldelse til generalforsamling 24. februar

Odense, 3. februar 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Odense Gymnastikforening, Hovedbestyrelsen 24. februar 2022 kl. 18.30 i Klubhuset


Dagsorden jfr. vedtægternes § 6:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg.

3. Formanden for hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år til godkendelse.
4. 
Kassereren fremlægger hovedafdelingens regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag


6. Valg til bestyrelse og udvalg. Valg af formand for ét år


Lige år:

Kasserer, (Morten Schreiner – modtager genvalg)
1 bestyrelsesmedlem, (Christina Nellemann Holmgård – modtager genvalg)

1 bestyrelsessuppleant, (Käthe Langelykke - modtager genvalg)
1 kasserer for Klubhuset,  (Morten Schreiner – modtager genvalg )
2 revisorer
1 revisorsuppleant

7. Eventuelt.


Forslag til punkt 5 “Behandling af eventuelt indkomne forslag” sendes til Næstformand

Christina Holmgaard, hca54@mail.dk, senest 17. februar.

Med hensyn til eventuelle forslag til vedtægtsændringer gælder følgende:
Jfr. vedtægternes § 6, stk. 3:
Stk. 3.
Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af hovedbestyrelsen. Forslagene indsendes skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden. 


Pbv
Christina Holmgaard

 

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Odense, 9. december 2021 Den nyvalgte hovedformand, Jørgen Knudsen, har valgt at trække sig fra posten efter seneste hovedbestyrelsesmøde. Hovedbestyrelsen bakker op om Jørgens beslutning.  Hovedbestyrelsen i OGF