Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Indkaldelse til generalforsamling 23. februar 2023

Odense, 6. februar 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Odense Gymnastikforening, Hovedbestyrelsen 23. februar 2023 kl. 19.00 i Klubhuset


Dagsorden jfr. vedtægternes § 6:

1.       Valg af dirigent.
2.       Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg.
3.       Formanden for hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år til godkendelse.
4.       Kassereren fremlægger hovedafdelingens regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år.
5.       Behandling af eventuelt indkomne forslag
6.       Valg til bestyrelse og udvalg.         Ulige år:  Formand (Jørgen Bendix Petersen modtager ikke genvalg) 
                                                                     1 bestyrelsesmedlem
                                                                     1 bestyrelsessuppleant (Käthe Langelykke modtager ikke genvalg)
                                                                     1 formand for Klubhuset
                                                                     2 revisorer
                                                                     1 revisorsuppleant
7.      Eventuelt.

Forslag til punkt 5 “Behandling af eventuelt indkomne forslag” sendes til formand Jørgen Bendix Petersen, bendixogf@live.dk senest 16. februar.

Med hensyn til eventuelle forslag til vedtægtsændringer gælder følgende: Jfr. vedtægternes § 6, stk. 3:      
Stk. 3.          
Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af hovedbestyrelsen. Forslagene indsendes skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden.

Pbv Jørgen Bendix Petersen