Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Indkaldelse til generalforsamling 19/2 2019

Indkaldelse til Generalforsamling 19/2

Kære medlemmer,

 

Vi indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling i Odense Atletik/OGF

 

Vi håber og ønsker at så mange medlemmer kommer og deltager i vores generalforsamling, da dette er foreningens højeste myndighed.

 

Generalforsamlingen bliver afholdt tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19:00 i klubhuset på Stadionvej 43, Bolbro, 5200 Odense V.

 

Dagsordenen indeholder følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag, herunder eventuel godkendelse af vedtægtsændringer
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Evt.

 

Forslag til vedtægtsændringer under pkt. 5:

Forslag til at fjerne henvisning til klubbladet under §3:

  Forslag skal via formanden offentliggøres i klubbladet eller på klubbens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen. ” ændres til: ”Forslag skal via formanden offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.” 

 

Valg under pkt. 6:

 • Formand
 • 3 bestyrelsesmedlemmer
 • 1 bestyrelsessuppleant
  • Nuværende formand, Buster Nielsen er på valg og genopstiller.
  • Marie Raun Knudsen genopstiller ikke
  • Sandra Christensen genopstiller ikke
  • Rasmus Jensen er på valg og genopstiller

Samt

 • 2 revisorer
 • 1 revisorsuppleant

 

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3’s flertal blandt de fremmødte medlemmer.

 

 

Der vil selvfølgelig også være lidt spiseligt i forbindelse med generalforsamlingen. Spisningen starter kl. 18.30Vi vil gerne have, at I tilmelder jer til spisning via dette link: https://www.ogf.dk/?type=medlemslister&id=2052  - eller skriv til buster.aadahl@gmail.com

 

 

Alle vel mødt!

 

Venlige hilsner 

Bestyrelsen i Odense Atletik/OGF