Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hovedafdelingen

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Odense Gymnastikforening, Hovedbestyrelsen, 27. februar, kl. 19.00 i klubhuset

 

 

Dagsorden jfr. vedtægternes § 6:

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Valg af 3 stemmetællere som stemmeudvalg.

3.       Formanden for hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år til 

          godkendelse.

4.       Kassereren fremlægger hovedafdelingens regnskab til godkendelse samt

          budget for det kommende år.

5.       Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6.       Valg til bestyrelse og udvalg.

          Lige år:         

           Kasserer                                           (Morten Schreiner)         

           1 bestyrelsesmedlem                     (Annette Pedersen – modtager ikke genvalg)

           1 bestyrelsessuppleant                  (Christina Holmegaard)

           1 kasserer for Klubhuset                (Morten Schreiner )

           2 revisorer

           1 revisorsuppleant

 

7.      Eventuelt.

 

Jfr. vedtægternes § 6, stk. 3:      

Stk. 3.          

Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af hoved­be­styrelsen.

Forslagene indsendes skriftligt senest 8 dage før generalforsamlin­gen til formanden.

 

 

Forslag fremsendes skriftligt til Hovedformand Klaus Winther senest 19. februar 2020.

Pbv

 

Klaus Winther