Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Vedtægter for Odense Gymnastikforening

Tværidrætslig Afdeling

§1  Afdelingens navn er odense Gymnastikforening (OGF), Tværidrætslig

      afdeling, hjemmehørende i Odense Kommune.

§2  FORMÅL:

      Afdelingens formål er at samle børn og unge under 25 år samt andre

      interesserede til at deltage i idrætsmæssige såvel som kulturelle interesser,

      skabe fornyelse og arbejde med utraditionelle aktiviteter.

§3  MEDLEMSKAB:

      Der optages kun enkeltpersons-medlemskaber. Afdelingen optager alene

      aktive medlemmer. Hvis en person nægtes optagelse, kan vedkommende

      forlange afgørelsen taget op, på den førstkommende generalforsamling.

      Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren.

§4  Afdelingen bestemmer selv eventuelt medlemskab af diverse special-

      forbund. Afdelingsbestyrelsen vælger afdelingens repræsentanter i de

      unioner og forbund, hvor foreningen er medlem. Afdelingen er medlem af

      Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO).

§5  KONTINGENT:

      Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes ved afdelingens årlige

      ordinære generalforsamling. Afdelingen kan i særtilfælde give kontingent-

      fritagelse. Restance over 6 måneder kan medføre udelukkelse.

§6  Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

      Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og den

      skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved avertering eller ved

      udsendelse af skriftlig meddelelse til alle afdelingens medlemmer med

      følgende dagsorden.

      1. Valg af dirigent

      2. Formandens beretning

      3. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse 

          samt budget for det kommende år.

      4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

      5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

      6. Valg af bestyrelsen.

          Ulige år: Formand

                         2 bestyrelsesmedlemmer

                         2 suppleanter

                         1 medlem til Klubhuset

                         2 revisorer

                         1 revisorsuppleant

          Lige år:   Kasserer

                         3 bestyrelsesmedlemmer

                         2 suppleanter

                         1 medlem til Klubhuset

                         2 revisorer

                         1 revisorsuppleant        

      7. Eventuelt

      

      Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de mødte.

      Alle medlemmer over 16 år har stemmeret.

      Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af

      bestyrelsen. Forslagene indsendes skriftlig til formanden senest 8 dage før

      generalforsamlingen.

     

      Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, vedtægtsændringer kræver

      2/3 flertal.

      Bestyrelsen kan beslutte, at afholde generalforsamlingen virtuelt.

      Afdelingens generalforsamling skal afvikles forud for hovedafdelings.

§7  Kassereren fremlægger revideret regnskab på generalforsamlingen.

      Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.

      Afdelingen har selvstændig økonomi med egen kasserer.

      Afdelingen hæfter kun for egne aktiviteter og arrangementer samt udgifter hermed.

§8  Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

      Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 10% af

      afdelingens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

      Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes efter reglerne i §6.

      Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter kravets fremsættelse.

§9  Bestyrelsen består af en formand, kasserer samt det antal bestyrelsesmedlemmer,

      afdelingen har behov for, dog mindst 6.

      Formanden og kassereren vælges på den årlige generalforsamling, jvf. §6 stk. 6.

      Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.

      Tværidrætslig afdeling tegnes af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem

      eller den samlede bestyrelse.

      Generalforsamlingen vælger desuden et medlem til Klubhuset.

§10 Afdelingen kan opløses når:

       1. Der er færre end 30 medlemmer og

       2. en generalforsamling træffer beslutning herom med 2/3 af de fremmødte

           medlemmer stemmer og

       3. endnu en generalforsamling, der tidligst må afholdes 14 dage efter den

           første generalforsamling, godkender beslutningen med almindeligt flertal.

§11 Ved opløsning af afdelingen overgår afdelingens midler til børne-/ungearbejde

       i Odense.

§12 Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen.

       Senest rettet på generalforsamlingen den 14. juni 2021.

 

           

Læs mere om...