Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

Arrangementer

 

               GENERALFORSAMLING

 

Indkaldelse til TV-afdelingens årlige generalforsamling

      i OGF's Klubhus, Stadionvej 43, 5200  Odense V

 

             Mandag den 3. februar 2020 kl. 20.

 

 

Dagsorden:

                      1. Valg af dirigent

                      2. Formandens beretning 

                      3. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab for 2019 til godkendelse samt 

                          budget for 2020 til orientering

                      4. Fastsættelse af kontingent fra 1. marts 2020

                      5. Behandling af eventuelle indkomne forslag. Forslag skal fremsendes til

                          formanden senest 8 dage før generalforsamlingen 

                      6. Valg til bestyrelsen:

                                   På valg er:

                                   Kasserer: Birte Hviid

                                   Bestyrelsesmedlem: Birthe Møller

                                   Bestyrelsesmedlem: Bodil Sørensen

                                   Bestyrelsesmedlem: Henny Møller

                                   Bestyrelsessuppleant: Henny Hansen

                                   Bestyrelsessuppleant: Jytte Schiess

                                   Medlem til klubhuset i Bolbro: Mogens Philipsen

                                   Revisor: Klaus Winther

                                   Revisor: Tina Byrgesen

                                   Revisorsuppleant: Lotte Renbo Andersen

                       7. Eventuelt

 

 §6.3: Vedtægterne siger: "Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10

          medlemmer eller af bestyrelsen." "Forslagene skal indsendes skriftlig senest

          8 dage før generalforsamlingen til formanden."