Odense Gymnastikforening
Oplevelse – Glæde – Fællesskab

VEDTÆGTER FOR ODENSE GYMNASTIKFORENING - TVÆRIDRÆTSLIG AFDELING

 

§ 1     Afdelingens navn er ODENSE GYMNASTIKFORENING (OGF),

          Tværidrætslig afdeling, hjemmehørende i Odense kommune.

 

§ 2      FORMÅL:

           Afdelingens formål er at samle børn og unge under 25 år samt

           andre interesserede til at deltage i idrætsmæssige såvel som

           kulturelle interesser, skabe fornyelse og arbejde med

           utraditionelle aktiviteter.

 

§ 3      MEDLEMSKAB:

           Der optages kun enkeltpersons-medlemskaber.

           Afdelingen optager alene aktive medlemmer.

           Hvis en person nægtes optagelse, kan vedkommende

           forlange afgørelsen taget op på den førstkommende

           generalforsamling.

           Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren.

 

§  4      Afdelingen bestemmer slev eventuelt medlemskab af diverse

            specialforbund.  Afdelingsbestyrelsen vælger afdelingens

            repræsentanter i de unioner og forbund, hvor foreningen er medlem.

            Afdelingen er medlem af Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO)

 

§  5       KONTINGENT:

             Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes ved afdelingens

             årlige ordinære generalforsamling.

             Afdelingen kan i særtilfælde give kontingentfritagelse.

             Restance over 6 måneder kan medføre udelukkelse.

 

§ 6        Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

             Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned,

             og den skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved avertering eller ved udsendelse

             af skriftlig meddelelse til alle afdelingens medlemmer  med følgende dagsorden

             1. Valg af dirigent

             2. Formandens beretning

             3. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse

                 samt budget for det kommende år.

             4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

             5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

             6. Valg af bestyrelsen.

                 Ulige år: Formand

                              2 bestyrelsesmedlemmer

                              2 suppleanter

                              1 medlem til Klubhuset

                              2 revisorer

                              1 revisorsuppleant

                Lige år:   Kasserer

                              3 bestyrelsesmedlemmer

                              2 suppleanter

                              1 medlem til Klubhuset

                              2 revisorer

                              1 revisorsuppleant

           7. Eventuelt.

 

               Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til

               antallet af de mødte.

               Alle medlemmer over 16 år har stemmeret.

 

               Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af minst 10 medlemmer

               eller af bestyrelsen.

               Forslagene indsendes skriftlig til formanden senest

               8 dage før generalforsamlingen.

 

               Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal,

               vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal.

 

               Afdelingens generalforsamling skal afvikles forud for hovedafdelingens.

 

§ 7          Kassereren fremlægger revideret regnskab på generalforsamlingen.

               Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.

               Afdelingen har selvstændig økonomi med egen kasserer.

               Afdelingen hæfter kun for egne aktiviteter og arrangementer

               samt udgifter hermed.

 

§ 8           Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær

               generalforsamling.

               Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling,

               hvis 10% af afdelingens medlemmer stiller skriftlig krav herom

               med angivelse af dagsorden.

               Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes efter reglerne i § 6.

               Generalforsamlingen efter  8 skal afholdes senest 6 uger efter

               kravets fremsættelse.

 

§ 9          Bestyrelsen består af en formand, kasserer samt det antal

               bestyrelsesmedlemmer, afdelingen har behov for, dog mindst 6.

               Formanden og kassereren vælges på den årlige generalforsamling,

               jvf. § 6 stk. 6.

               Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.

 

               Tværidrætslig afdeling tegnes af formanden og mindst eet

               bestyrelsesmedlem eller den samlede bestyrelse.

 

               Generalforsamlingen vælger desuden et medlem til klubhuset.

     

 

§ 10         Afdelingen kan opløses når:

               1. Der er færre end 30 medlemmer og

               2. en generalforsamling træffer beslutning herom med 2/3 af

                   de fremmødte medlemmer stemmer og

               3. endnu en generalforsamling, der tidligst må afholdes

                   14 dage efter den første generalforsamling,

                   godkender beslutningen med almindeligt flertal.

 

§ 11         Ved opløsning af afdelingen overgår afdelingens midler

                til børne-ungearbejde i Odense

 

§ 12          Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen.

                 Senest rettet på generalforsamlingen den 4. februar 2019.

                

 

 

 

 

 

                              

Læs mere om...